Cesta ke sjednocení společnosti - záznam z přednášky

CESTA KE SJEDNOCENÍ SPOLEČNOSTI – přednáška Ing. Petra Blahynky – 06 202****4

(Základ případné diskuse – v případě odlišných názorů si prosím před svou diskusí poslechněte celou úplnou verzi přednášky pro minimalizaci zkreslení…

uvádím podrobnější záznam , protože jde podle mne o dobrý návod pro podnikatele a ministry*…*

pěstitelé vize mohou použít uvedené na přebujel**ou státní správu…)

******** 1.** část**:** VÝZNAM A CÍL HODNOCENÍ

Hodnocení v JZD Slušovice mělo následující významy a cíle:

1.1. Podnítit pracovníky k větší aktivitě :

 • výkonnost pracovníka v čase zpočátku roste, pak dosáhne svého vrcholu a potom začne klesat, pokud není jeho výkonnost aktivována opakovaným hodnocením, zpravidla po 3měsících.

1.2. Neustále vyhledávat pro ně nejvhodnější práci :

– výkonost pracovníka roste: je třeba mu dát náročnější práci (vyšší postavení a odpovědnost).

– výkonnost pracovníka stagnuje: zůstává ve funkci.

– výkonnost pracovníka klesá: jde na jinou méně náročnou práci (ve stejném či v jiném oboru).

1.3. Umožňovat přesun pracovníků do pozic, které jim nejlépe sedí.

1.4. Nalézat talenty pro řídící pozice :

 • vybírat do řídící pozice pracovníky, kterým roste výkonnost.

 • jenom 0,5% lidí (tedy pět z tisíce) má schopnost uvádět věci a lidi do pohybu.

 • talent pracovníka se projeví, pokud zvládne „neřešitelný úkol“ (pracovník musí najít netradiční technologický postup, často i aplikovat nevyzkoušené postupy a vynálezy - musí umět zmobilizovat síly a prostředky: zvládnout jejich organizaci a návaznosti v krátkém čase – a zejména motivovat lidi k mimořádným výkonům…) - takto se odhalí talent

1.5. Udržovat vysoký stupeň profesionality na všech úrovních (od dělníka po ředitele ):

 • podmínky hodnocení jsou nastaveny tak, aby byl každý pracovník nucen neustále hledat nejlepší možné řešení (technologické, organizační…) a stal se tak ve své práci odborníkem, profesionálem.

Kritéria hodnocení v JZD Slušovice:

A. Hospodářské výsledky za čtvrtletí:

 • cíl: navýšení některého ekonomického parametru o 30% za rok (zisk, tržby, produktivita…).

 • hodnocení: 5 bodů (o 30% a více) … 0 bodů (0% a míně); např o 15%/rok = 2,5 bodu.

B. Realizace nových programů:

 • cíl: aplikace nejnovějších postupů, strojů, nářadí, surovin, hnojiv, genetického materiálu…

 • všichni, od ředitele po dělníky, jsou hodnoceni tímto kritériem.

 • hodnocení provádí technická rada (přiděluje 0 až 5 bodů dle významu).

 • každá mikrostruktura, podnik, závod… měla svou technickou radu, na které se prezentuje se zavedenými novinkami (1x měsíčně ) .

C. Využití pracovníků: hodnotitel přiděluje od 0 do 5 bodů

 • cíl: co nejlepší využití pracovníků, zvyšování produktivity práce, úspora pracovníků…

D. Řešení operativních problémů: hodnotitel přiděluje od 0 do 5 bodů

 • cíl: vyřešení všech drobných i větších problémů, které v průběhu dne vzniknou prostřednictvím hierarchie, sítě dispečerů – s minimálními zásahy nadřízených pracovníků.

 • podklady dávají jednotliví dispečeři svým hodnotitelům.

E. Péče o pracovníky a o životní a pracovní prostředí:

 • cíl: co nejlepší pracovní podmínky pro zaměstnance a možnost mimopracovních aktivit (kultura, sport…); čistota a pořádek nejen na pracovišti, ale i v místě bydliště v obcích a na přidělených úsecích silnic, potoků, lesa apod.

 • byl ustanoven útvar kontroly, který každý den procházel prostory firmy, obce a přiděleného okolí

a dával podklady určeným hodnotitelům k udělení 0 až 5 bodů.

Hodnocení má přínos nejen pro firmu, ale i pro hodnoceného jednotlivce:

1. Hodnocený si uvědomí a respektuje postavení nadřízeného:

 • respektuje ho, protože ví, že ho nadřízený bude za 3měsíce hodnotit (a může ho vyhodit…).

 • tím pádem má nadřízený pravomoci, schopnost řídit: jeho pokyny jsou uznány a vykonány.

2. Ví na jakém pořadí si stojí mezi stejně postavenými kolegy.

3. Ví, ve které oblasti hodnocení je dobrý a kde se má zlepšit.

4. Při velmi nízkém hodnocení si uvědomí, že mu tato práce nesedí a že může dělat něco jiného.

5. Ví, že má vždy příležitost změnit svoji práci.

6. Ví, že se musí snažit dělat svou práci co nejlépe (a mít ji rád).

Důsledky hodnocení pro pracovníka:

– nad 4 body: pracovník dostává vyšší plat než dosud

– 3 až 4 body: pracovník dostává stejný plat

– pod 3 body: pracovník dostává nižšší plat než dosud

 • nejlepší pracovník ve své kategorii je povýšen o stupeň výš a nejhorší jde o stupeň níž.

 • na úrovni ředitele a výše se provádí změny zpravidla 1x ročně.

Motivační faktory aktivované hodnocením:

 • faktory negativní: a) b); faktor neutrální: c); faktory pozitivní: d) e) f)

a) faktor strachu – v podnikovém řízení se dnes nepoužívá – ve špatné politice ano…

b) faktor existenční – hodnocený pracovník ví, že pokud neobstojí bude přeřazen na nižší pozici

c) faktor hmotné zainteresovanosti – ví, že při dobrém hodnocení se jeho odměna zvýší

d) faktor morálního ocenění – nejlepší byli uvedeni v podnikovém časopise a stali se známějšími

e) faktor seberealizace – hodnocený má prostor k projevení své vůle, společnost oceňuje jeho práci

f) faktor radosti z práce – hodnocený ví, že je ve své práci dobrý, lidé to oceňují a má z toho radost.

******** 2** .část: DEMOKRACIE a nebo DIKTATURA ?

 • Výkonnost systému probíhá podle „Konratjevovy křivky“:

následuje graf shora otevřeného půlkruhu – oba horní konce jsou na hodnotě 100% (maximum; nejlepší) a prostřední dolní sedlo na hodnotě 0% (minimum, nejhorší)

levá část půlkruhu patří „demokracii“ a pravá část půlkruhu patří „diktatuře“

dolní sedlo, minimum (50/50 demokracie / diktatura: „ani ryba ani rak“): nejhorší výkonnost.

** Co je 100% demokracie?

 • neumíme si to pořádně představit.

 • je to: Každý si dělá co chce? Každý je tím pádem sám nad sebou? - v mezích zákona, pravidel…

 • technologie jsou vždy neutrální – člověk určuje kladné nebo záporné využití.

 • demokracie je jen technologie moci :

a) záporné využití demokracie člověkem:

neplní se předvolební sliby

– zastupitelská demokracie: lidé volí své zástupce na 4-5let na základě předvolebních slibů – ty ale „padají“ z důvodu koalice (jsou nutné kompromisy) a výmluv na „změny okolností“ - a zástupci si pak dělají co chtějí

b) kladné využití demokracie člověkem:

plní se předvolební sliby

– přímá demokracie: lidé se přímo podílí na zásadních rozhodnutích formou referenda – volení zástupci jsou povinni respektovat předvolební sliby – lidé mohou referendem odvolat jakéhokoli voleného zástupce – zástupci plní vůli lidu…

 • diktatura je také jen technologie moci :

a) záporné využití diktatury člověkem: krvelačný diktátor (obrázek Hitlera)

– vše se řídí z centra – tvrdá cenzura na informace – školství je plně ideologizováno – žádné volby

– dominantní je jedna strana – stát ovládají tajná policie…

b) kladné využití diktatury člověkem: moudrý panovník (obrázek Karla IV)

– stará se: o svůj lid – o své území – o bohatství, kulturu a vzdělanost své země – o její rozvoj…

 • diktátor, pokud funguje pozitivně, vytváří pozitivní podmínky.

 • nemusí to být jen král s absolutní mocí nad svým královstvím - může to být kdokoli, kdo se stará s absolutní zodpovědností o vymezený úsek – kdo se stará o rozvoj (svého podniku, své dílny, svého pole, stáje, či auta…) svěřeného do jeho absolutní péče

 • ale může to být třeba jenom po vymezenou dobu (v JZD Slušovice na 3měsíce).

 • všechno v mezích, zákona, pravidel a zvyklostí…

** technologie je pořád jen technologie – je to nástroj k provádění moci .

 • důležitá je osoba , která nástroj ovládá: záleží na tom, kdo je diktátorem.

 • záleží na tom, komu slouží diktatura – jaký je cíl diktatury: zda pozitivní či negativní.

** rozhodující jsou cíle vládnoucích lidí:

a) negativní cíl: prospěch jen pro sebe – krást, podvádět – netvořit nové hodnoty – prodávat hodnoty vytvořené v minulosti – snižovat úroveň vzdělanosti a kultury…

b) pozitivní cíl: prospěch pro všechny lidi, i pro sebe – spravedlnost – tvořit nové hodnoty – zvětšovat majetek společnosti – zvyšovat úroveň vzdělanosti a kultury…

 • forma způsobu vládnutí je vedlejší (demokracie nebo diktatura).

** Přiznejme si: Co je to zastupitelská demokracie?

 • je to (krátká) část demokracie těsně okolo voleb.

 • po volbách je to už jen diktatura vítězů voleb.

** Nejvyšší výkonnost systému dle „Konratjevovy křivky“ je při 100% : demokracie či diktatury.

 • pojďme se znovu vrátit k otázce: Co je 100% demokracie?

Odpověď: 100% demokracie je 100% diktatury se 100% množstvím diktátorů.

 • demokracie a diktatura je tedy v podstatě totéž.

 • nebojme se slov: demokracie nebo diktatura,

bojme se lidí se zlými úmysly, kteří obou těchto slov zneužívají.

 • používejme demokracii nebo diktaturu jen pro dobro věci.

 • nejde o princip: demokracie nebo diktatura – jde o lidi, kteří je pozitivně použijí.

V JZD Slušovice měli vedoucí pracovníci na všech stupních co nejvíce pravomocí.

 • dostávali úkoly, ale řešit je mohli, jak chtěli, podle svých možností a schopností.

 • vysoké pravomoci se dávaly co nejnižším složkám, pracovištím i jedincům.

 • pravomoci měly svá omezení: kritérii hodnocení (ta byla pozitivní) – na dobu 3měsíců – vlastními schopnostmi – zákony, pravidly, zvyklostmi…

 • z tohoto pohledu bylo JZD Slušovice tisícovkami diktatur:

– s povinností plnit co nejlépe kritéria hodnocení (viz 1.část: body A až E)

– s povolením existovat po dobu 3měsíců

– s povinností dodržovat zákony, pravidla, zvyklosti…

– s pozitivními cíli: vytvářet hodnoty na nejvyšší úrovni – starat se o lidi, vzdělání, kulturu a sport – starat se o pracovní i veřejné prostředí – byla to diktatura s kladným cílem a se 100% využitím potenciálu systému.

******** 3** .část: POTLAČENÍ NEZDRAVÉ RIVALITY

 • v úvodu 3.části jsou fotografie z filmu „Slavnosti sněženek“: jak nesou kance a replika hostinské… jako příklad rivality sousedních obcí.

 • rivalita byla i problémem při slučování družstev v 70.letech: kvůli extrémní rivalitě sousedních obcí se nedokázali na ničem dohodnout a řada sloučených družstev se v krátké době rozpadla.

 • rivalita tu byla silnější než zájem na společném podniku – rozvrátila je.

** Jak odstranit rivalitu?

 • JZD Slušovice problém rivality vyřešili: rozdělili lidi z obcí: podle druhu práce.

– vytvořili specializované závody: rostlinné a živočišné výroby; závod agrochemický a dopravní…

– v každém závodě byli lidé bez ohledu na to, z jak é jsou sousední obce…

 • změnili způsob organizace společnosti.

** Rivalita politických stran

 • nyní v nich máme tentýž problém: kvůli extrémní rivalitě se nedokázali na ničem dohodnout.

 • tato jejich rivalita je silnější než zájem občanů a našeho státu – rivalita hrozí rozvrátit stát.

** Jak odstranit rivalitu?

 • stejně jako v JZD Slušovice: rozdělit napříč politickými stranami řízení státu: podle druhu práce.

 • vytvoři****t řízení státu odborníky:

– zkušený ředitel úspěšné nemocnice může být ministr zdravotnictví – zkušený velvyslanec může být ministrem zahraničí - zkušený ředitel úspěšného podniku může být ministrem hospodářství…

bez ohledu na to, z jak**é je politick**é strany - změnit způsob organizace společnosti.

 • odbornost v tomto případě znamená:

– prokazatelnou schopnost řídit a rozvíjet daný obor.

– ne každý z lékařů, ale spíše z ředitelů nemocnic, může být ministrem zdravotnictví.

– ne každý z učitelů, ale spíše z ředitelů škol, může být ministrem školství.

 • ale hlavně: každé 3 měsíce bude hodnocení jejich práce s možností jejich výměny, aby bylo možné napravit chybu při výběru a naopak: najde-li se talent, nebude časově omezován…

******** 4** .část: AKTUALITY – nastává reálný konec impéria USA

 1. JSME VE VÁLCE? - byl zopakován na toto téma příspěvek z 6.4.2024: 2.část

 2. PÁD DOLARU – konec finanční nadvlády USA nad světem

 • první krok k reálnému pádu dolaru byl učiněn, když senátor Massie podal 16.5.2024 návrh zákona o zrušení FED – podrobněji zde na webu v samostatném příspěvku

 • když se vláda dostane do prekérní situace nebude (jak je jejím zvykem) aktivovat armádu?

– když se Libye „chtěla trhnout“ ze systému a neplatit v dolarech, byla vymazána ze světa (napřed se z nich udělali teroristi a pak tam vletěla letadla a rakety a bylo po Libyi)

 • má na to nebo nemá armáda USA, aby dnes si troufla jít do boje?
 1. VOJENSKÁ NADVLÁDA USA?
 • v noci ze 13. na 14.4.2024 vyslal (jako odvetu) Irán, Sýrie a Jemen na Izrael přes 300 raket – téměř všechny byly sestřeleny především za pomoci letectva USA a VB (tak to proběhla médii ČR)

 • podle Iránu zasáhlo leteckou základnu Ramon sedm balistických raket s hypersonickou hlavicí – zasažena byla i letecká základna na hoře Hermon – obě tato místa byla dle Iránu značně poničena.

 • co to znamená? - bylo zde prakticky demonstrováno, že proti balistickým raketám s hypersonickou útočnou hlavicí zatím není obrana.

 • když tyto rakety padaly na Ukrajině, pak prý proto, že Ukrajinci nemají ten nejlepší protiraketový systém – ale v Izraeli byl nasazen nejmocnější a nejmodernější…

 • Iránci své balistické rakety Chorramšahr vyvinuli na základě severokorejských raket BM25.

 • podle tiskové agentury IRNA (z 05.2023) má dolet 2tisíce km - může nést hlavici těžkou 1,5t – její rychlost je ve finální fázi MACH 13 až 15 .

 • hypersonické zbraně, které létají rychlostí vyšší než MACH 5 (pětinásobek rychlosti zvuku) představují zásadní problém pro systémy protiraketové obrany NATO (USA, Izrael).

 • pokud byly iránské rakety okopírované od severokorejských téhož typu – pak tyto hypersonické zbraně mají nejen Rusové, ale má je Severní Korea a Iránci…

 • balistické rakety (supersonické) vyletí z atmosféry do kosmického prostoru a z toho „padají“ dolu a při tomto „pádu“ naberou rychlost do 15ti MACHů - protiraketové systémy jsou schopné detekovat a eliminovat rakety, mají-li rychlost do 5ti MACHů - ten rozdíl je obrovský.

 • Izrael chystali odvetu - náčelník generálního štábu Mohamad Bahesi prohlásil pro státní televizi, že pokud bude USA podporovat Izrael při odvetě, budou dalším cílem Iránu americké základny - president J.Biden už za dvě hodiny po té uvedl, že USA případnou odvetu Izraelle nepodpoří.

 • proč? - nemají obranu; museli velmi rychle vycouvat…

 • co to znamená? - prokázaný konec vojenské nadvlády USA nad světem .

Nastává reálný konec impéria USA.

*********************** pro případnou diskusi **************************************

 • Patrně 2.část příspěvku s názvem „Demokracie a nebo diktatura“ uvede „do varu“ mnohé ortodoxní zastánce obsahů těchto pojmů – zejména slovo „demokracie“ je pro mnohé teoretiky posvátné. Doporučuji zachovat chladnou hlavu a zamyslet se nejen nad argumenty, které pan Blahynka do případné diskuse přináší, ale zejména nad realitou – a to zde není zmíněna „korespondenční volba“ ani střelba (atentáty) na zastánce jiného názoru…

A ani tzv. přímá demokracie neochránila Švýcarsko před ukončením neutrality…

 • Prostředí JZD Slušovice bylo bezesporu náročné - a opakovaně v příspěvcích panem Blahynkou zdůrazňované hodnocení bude „dráždit“ zejména dnešní „sněhové vločky“ a všechny ty za nic osobně neodpovídající státní úředníky, politiky (a jejich neziskovky). Neodiskovatelné hodnocení dle předem daných pozitivních kritérií (včetně důsledné realizace důsledků, dopadů pro jednotlivce) je podle mě pro vizi neopomenutelný výchovný prvek pro nápravu „věcí veřejných“.

 • V originálním záznamu je uvedena i část diskuse, kde zaznělo, že termín pádu dolaru je v rukou politiků: „až to zabalí, tak to přijde“.

Podnětné. Některé body lze dále rozpracovat. Raději méně válčení a více pozitivního řešení našich problémů.