Čtyři batůžky - třetí pokračování Kdo je člověk

Čtyři energetické batůžky – příspěvek třetí na téma „Kdo je člověk?

Dnes mám dvě poselství (nejen pro pěstitele vize). Nejprve první: (šťouchnu do „vosího hnízda“)

Začnu příklady (omlouvám se, jsou triviální), abych byl srozumitelný:

 • Archeolog nejprve odežene z naleziště „Sumerů“ potulného psa a pak se sehne a vyloví z prachu destičku s podivnou postavou, kolem které skáčou dvě obludy. Vzpomene se na psa a vyvodí z destičky, že Sumerové pěstovali „domácí mazlíčky“ (a doma pak o tom napíše dizertační práci).

 • Děda řezník se dnes pozorněji zadívá na sochu, kolem které denně chodí. Nějaký rytíř na koni na ní propichuje kopím draka. Řekne si: „Sakra, to bylo ale u nás potvor. Ještě že je vyhubili…“

 • Milovník historie vidí na mnoha obrazech anděla s mečem, jak přišlapuje rohatýho a pomyslí si: „na toho panáčka ve vládě, by si měl někdo též pořádně šlápnout.“

Co má společného zlatá sumerská destička, Sv. Jiří a archanděl Michael? Na co nás naši předci upozorňují? Prelát vyvodí: „na zlo kolem nás“. A ti z vás, kteří četli příspěvek „Kdo je člověk 1“, si možná vzpomenou na „zvíře v nás“.

Co tím chci říci? „Že každý z nás „rozumí světu“ přes to, co zná, co si někde přečetl, co mu utkvělo.

Málo kdo hledá „skryté významy“, poselství a varování. Málo kdo pochybuje. Srovnáváním Biblí napočítali přes několik stovek zásahů „cenzorů v kutnách“ (dovedly je k tomu nelogičnosti v textu Bible), ale většina věřících je zmanipulována „svatým písmem“. Je věda imunní proti „textům na objednávku“ ? Myslíte si, že Darwin či Einstein ne dopsali své texty na objednávku (aby se pak následným „humbukem“ kolem těchto textů něco důležitějšího nezakrylo?) - oba texty (…o původu druhů či teorie relativity) „něco“ vysvětlují, ale ne všechno. Pokud nějaký text „roztáhnete“ jako „vše vysvětlující“ a postavíte na něm „další karty“, pak se jednoho dne „domeček zboří“. Rouhám se? Pastí náboženství i vědy je „autorita“ - a nepomůže, že mnohé neodpovídá realitě. A co je realita - není i ona iluzí (jak praví Platon ve jeskyni „stínů“ a potvrzují hologramy?). Pastí je pýcha a zatvrzelost. Kolik z vás se skrytě vysmívá něčemu, co četl, ale co neodpovídá tomu, co má „naučené“. Rouhám se? Ne, jen upozorňuji na „zvíře ve vás“ (mám jej též). Kde je pokora?

Ještě jeden příklad: Jdete za autoritou, za lékařem na psychiatrii, s tím, že si nevíte rady se vztekem.

Lékař vám ve sterilní ordinaci sdělí (jak si i někde načetl), že si tu emoci máte prožít, opakovaně do ní vstupovat… Vrátíte se do paneláku, kde soused už pátý den vrtá do zdi „příklepovkou“… pokud si v té chvíli zkusíte dle rady autority „projít emocí vzteku“, tak vás pohltí taková bezedná nenávist, že budete hledat nejbližší litinový radiátor, abyste se jí zbavili rozbitím si hlavy o něj…

Obdobné „rady autorit“ vedoucí k bezvýchodnosti, (podle mne) končí střelbou a následnou sebevraždou („maltuziáni“ si mnou ruce) – to není cynismus, ale opět realita.

Kde se ztratila odpovědnost takové „autority“, která byla na začátku toho všeho?

Myslíte si, že jako pěstitelé vize nic takového nepotřebujete číst?

Vzpomeňte si jen na vizi, knihu, kterou napsal ve vězení nejmenovaný s knírkem a kolik milionů mrtvých bylo po 2.světové válce jejím důsledkem. Je tato vize mrtvá? Není.

Proč to píši ? Vnímej m e odpovědnost, kterou jako pěstitelé vize máme (toto není dětská „hra“).

Vnímejme nejen „cestu peněz“ nebo „v čí prospěch“, ale vnímej m e i skrytou manipulaci Systému (egregoru), kterou mazaně vede „ovce“ (či otroky) a plácá je přitom s úsměvem po zádech – vnímejme „zvíře v sobě i v druhých“. Prosím vás o to. (A vždy pochybujte, jestli právě to. kam druhé povedete, není záměrem Systému (jeho egregorů).) - Pokud vás napadlo: „kde bere tu drzost zpochybňovat Darwina…“, tak hned máte osobní příklad „práce zvířete“…

Připomenu, o která dvě „zvířata v nás“ jde:

1.Prvotní vědomí „zvíře v nás“ (malé „dítě v nás“) je spojeno s potřebami těla, s jejich zajištěním (jsou prioritní a naléhavé), včetně využití instinktů (útěk, obrana…) v situacích ohrožení, kdy na nějaké zdlouhavé přemýšlení není čas… - Prvotní Vědomí je spojeno převážně s negativními emocemi (strach smutek, úzkost a hněv).

 1. Druhotné Vědomí je sobecký „egoista v nás“ („jájínek“, naštvaný „brouk Pytlík“); je tím, co nás odlišuje od zvířete (od malého dítěte) je spojeno s intelektem tj. s komunikací v podobě řeči, se čtením, s logikou, s výpočty, s tvořivostí… - Druhotné Vědomí je též běžně spojeno převážně s negativními emocemi (strach smutek, úzkost a hněv: které „fikaněji“ zabarvuje egem, pýchou, přáními a touhami, podvody, lží, přetvářkou…).

Jedním z hlavních úkolů člověka je naučit se tyto dvě „zvířata v nás“ ovládat (držet je na řetězu) – viz zlatá Sumerská destička - a jejich schopnosti využít ve prospěch hledání „duchovní cesty“ (a setrvání na ní) – vědci obě „zvířata v sobě“ tlumí, aby v klidu „vynalezli objevy“ či na hledání, jak člověku na Zemi ulehčit „pobyt“ (nezlehčuji tím jejich práci a přínos).

Tj. úkolem člověka je vymanit „zvířata v nás“ z vlivu Systému (je velmi obtížné je „nekrmit“).

Obdobně je směřováno 10 přikázání (ale s opačným cílem – zůstat pod vlivem církve…)

Tolik k prvnímu poselství (které bylo zaměřeno i jako úvod ke druhému).

**** A nyní druhé poselství: Jak „zvířata v nás“ ovládnout, jak je nekrmit, jak je zklidnit ?

Vše nové je jen dobře zapomenuté (nebo dobře skryté či odstraněné) staré“.

Než přijde doporučení (chcete-li „návod“), dovolte stručnou rekapitulaci z první části (ať to nemusíte h l edat), ke které přidám (rozšířím teorii) „čtyři energetické batůžky“ k Vědomí.

Bylo napsáno, že člověk je více-dimenzionální prostorový „objekt“ (běžně „rozprostřený“ v šesti dimenzích, propojených energeticko-informačně), postavený kolem Duše.

 • Prostorový „objekt“ má kromě Duše rozumnou Osobnost (běžně v 6.dimenzi; a toto slovo má významově jiný hlubší obsah, než se tu zúženě pro zmatení používá) a další struktury různých polí v různých dimenzích (např. Vědomí ve 4.dimenzi), včetně viditelného těla ve třetí dimenzi.

 • Propojení těla a rozumné Osobnosti realizuje prvotní Vědomí (napojené na hmotnou podstatu), které smyslově vnímané informace o „realitě“ předává rozumné Osobnosti (ze 3.dimenze do 6.dimenze). Rozumná Osobnost provede svobodnou volbu (výběr) a s energií pozornosti informaci vrací prvotnímu Vědomí k dalšímu „oživení“ prostřednictvím těla, ke zpracování zvolené informace…

 • Druhotné Vědomí je spojeno s pamětí (vzpomínkami na minulost) a „identifikuje“ (ve smyslu podsouvá nám: „kdo jsem ?“ tu ve hmotném světě (povolání, dovednosti, charakter, chování, světový názor či víra, záliby, pohlaví, zvyky, přání, touhy, skutky… - to vše tu „nějak“ zkoumají v naší kultuře vědy o člověku).

 • Člověk není svobodný od myšlenek vkládaných mu Systémem prostřednictvím druhotného Vědomí, ale je svobodný jen ve své volbě. Jsme tedy pozorovatelem, který myšlenky („vnější obrazy“) neprodukuje, ale jen vybírá z nabídky Systému (jeho egregorů) svou pozorností*.*

Tolik ve stručnosti, podrobněji v první části Kdo je člověk.

Ve druhé části se psalo o energo-informačním fenoménu „egregor“ (vytváříme je a podléháme jim),

jako o příkladu těchto energo-informačních struktur (působících převážně navenek – „jako veřejné mínění“ např. panika, fáma), o egregorech toho velmi málo víme (i proto, že tato pole nejsou vidět).

Dnes přidám příklad čtyř dalších energo-informačních struktur (matric, Bytostí – říkám jim „čtyři batůžky“ k rozšíření poznání o Vědomí), provázaných s tělem každého člověk (opět je očima neuvidíte, nejsou ve 3.dimenzi) – jsou v naší symbolické minulosti ukryty jako 4 živly (třeba v knihách alchymistů, zakladatelů chemie) či v rovnoramenném keltském kříži (kruh)

Tyto B ytosti (dobrý sluha, ale zlý pán) si můžete představit jako energetické batůžky, které celý život neustále nesete: jeden v předu, druhý vzadu na zádech, třetí vlevo na paži a čtvrtý vpravo – sahající do vzdálenosti cca natažené paže od těla. Opakuji: člověk je mnohem složitější než jen tělo.

Nebo oficiálněji: představte si Bytosti jako pyramidovou energetickou strukturu:

 • nejprve si představte položený čtverec, teď spojte jeho vrcholy uhlopříčkami (dostanete 4 sektory)

 • pak uchopte střed uhlopříček uvnitř čtverce, zatáhněte a vytáhněte střed vzhůru do hranolu (do čtyřboké pyramidy) – má vrchol (kámen benben) trochu oddálený (pod vrcholem je mezera) a do vrcholu (benbenu) můžete ukrýt (např v podobě koule) energetickou rozumnou Osobnost

 • vraťme se zpět k tělesu pyramidy: když tuto pyramidu (hranol) rozřežete na těch úhlopříčkových čarách, dostanete čtyři samostatné hranoly (s trojúhelníkovou základnou) – to jsou ony Bytosti

 • mezi ně, doprostřed takto rozřezané pyramidy posaďte tělo člověka (chcete-li i s obaly aury)

Pokud je tato představa pro vás složitá, zůstaňte u batůžků.

vzduch

Bytosti člověka v neviditelných světech (dimenzích): země oheň

Následuje přiblížení („popis“) jednotlivých Bytostí voda

přední (1) budoucnost

levá (2) tělo člověka pravá (3) druhotné Vědomí prvotní Vědomí

zadní (4) minulost

 • Bytosti 2.;3.;4, (mimo přední) vstupují do psychické interakce s jiným člověkem (dají vám informace „co je zač“, tzv. „první dojem“ - většina žen je na tato „intuitivní“ sdělení citlivá a pracuje s nimi) – v tomto „celku“ hrají tyto bytosti hlavní úlohu při aktivaci „živočišné podstaty“ v člověku a jsou důležitá např. pro „hierarchii“ ve skupině či pro zhodnocení ve smyslu „uteč“

(kancelářský člověk uvedené schopnosti „poztrácel“ - přírodní lidé či lidé žijící v tlupě, se slumech či v nějakém gangu tyto schopnosti mají „vytříbené“, záleží na nich jejich přežití)

 • Bytosti tvoří „zrcadlové odrazy“ (projekce) člověka v neviditelném světě (v jiných dimenzích)

 • jsou to svérázné a moudré nástroje, pomocníci (nebo nástroje magie – dle vaší svobodné volby)

Pomocí těchto nástrojů se např. v době studené války prováděla „psychická dálková špionáž“ speciálně cvičenými agenty (tzv. slipery) zaměřená na průzkum či ovládání mysli na dálku např. politiků (osobně pochybuji, že se s tím přestalo).

 • Bytosti mají vlastní zákony, neexistuje pro ně čas a prostor (např. pokud myslíme na druhého, přímo se kontaktujeme s jeho Bytostmi – odtud „fenomény náhod“: „zrovna jsem na tebe myslel a ty mi voláš“ nebo „díval jsem se na ni a ona se otočila“ . Jejich vliv zesiluje pozornost (na příslušnou Bytost) a jejich aktivace se projevuje ve stejných opakovaných šablonách (zvycích).

 • vyvolávají nebo provokují zrod určitých myšlenek (a následných výbuchů emocí) či podporují ty myšlenky (jejich další řetězení, asociace), kterým dala energii pozornosti rozumná Osobnost. Tj. člověk si může vybrat (zvolit), které Bytosti dá přednost (které bude naslouchat, kterou „krmit“)

 • Bytosti se mohou projevovat i v podobě „nekonečných dialogů herců v hlavě“ (opakované myšlenky, závěry, odsudky, pochyby, výhrady… co se jak „kolovrátek“ neustále točí, nedokážete se jich zbavit, protože jsou „naučenými šablonami“ napojenými na „živočišnou podstatu“ - viz třeba nekonečný žal, deprese, úzkost, smutky, hysterie, sebe-obviňování, nejrůznější sebetrýznění,… vedoucí až k sebevraždě.) - jak jsem již psal v úvodu: vědy o člověku na tyto „stavy“ nemají recept, protože jim nerozumějí (aplikují chemické drogy a svěrací kazajky…) a nepochybuji o tom, že globální moc umí naopak tyto „stavy mysli“ uměle vyvolat např. vibracemi (s následnými tělesnými projevy – třeba pokálení, třesem, dezorientací atd. - „cokoli si představíte“ je možné navodit).

A nyní ke každé Bytosti podrobnější, další konkrétní informace (některé již o Vědomí znáte):

 1. přední Bytost („anděl v nás“, pozitivní část Vědomí; vazba na Duchovní podstatu)
 • aktivuje vnímání na život tady a teď; pohyb od přítomnosti k budoucnosti; ukazatel životní cesty

 • zaměřená na seberozvoj člověka a jeho Duchovní cestu; chrání před vnějšími energo-zásahy vlivy

 • nese s sebou emocionální zabarvení víry (čemu věříme), Duchovní Lásky, naděje do budoucnosti

 • pokud ji vědomě aktivujeme (dáváme mu pozornost): vede k nárůstu pocitů (radost, Duchovní štěstí a Láska…) a pozitivních emocí (péče, starostlivost, povzbuzení…), k oduševnělosti

Pozn. Některé církve mají směřování k přední Bytosti „přeškrtnuto“ (část kříže směřující nahoru) jednou „příčkou“ či dvěma (pro zasvěcené „tudy cesta nevede“), tj neslouží Bohu přes proklamace o opaku, ale vedou své ovečky (pro věřící skrytě) „jinam“; prozrazuje je fanatismus…

 1. zadní Bytost (pozorovatel přítomnosti a kronikář minulosti; paměť Vědomí)
 • spojení současnosti a minulosti (minulých zkušeností; šablony, zvyky, opakování, vzpomínky)

 • kontrola a sledování informací tady a teď, jejich zaznamenání (spojeno se šišinkou, epifýzou)

 • portál do databáze informací z minulosti (včetně přesahu do minulých životů co tu prožila Duše)

 • zacyklená pozornost na tuto Bytost může vést v uváznutí v tom, co bylo: Vědomí nežije tady, teď

 • přední a zadní bytosti jsou hlavními pomocníky při hledání Duchovní cesty (pocitové vedení)

Pozn. Některé církve mají směřování k zadní Bytosti „přeškrtnuto“ (část kříže směřující dolu) jednou „příčkou“ (pro zasvěcené „nezkoumej pravdu o minulosti“)

 1. pra vá Bytost („zvíře v nás“; prvotní Vědomí; velmi úzké spojení s hmotným světem)
 • dle volby buď ochránce (po zkrocení zvířete) nebo spojení s negativními emocemi (např. agrese, smutek, strach, hněv, chamtivost, úzkost, deprese…) a se špatnými, provokujícími myšlenkami

 • snadná vazba na „davové psychózy a vlivy“ či možný průnik k ovládání mysli z vnějšku

 • mnohorozměrné spojení s Bytostmi jiných lidí (nezávisle na čase a prostoru)

Pozn. Viz příspěvek o egregorech (více v části Kdo je člověk 1 a 2)

 1. levá Bytost („egoista v nás“; druhotné Vědomí; velmi úzké spojení s Materiální podstatou)
 • dle volby buď Strážce a informátor v sakrálních otázkách (po zkrocení „egoisty“ „manipulátora“)

nebo spojení s negativismy (např. lži, podvody, svádění druhých z Duchovní cesty, provokace…)

 • vybízí k tužbám a k hledání nového v hmotném světě: bažení, velikášství; snaha o tajnou moc nad druhými – k magii, k nadřazenosti, k výhodám oproti nim; provokuje druhé pochybnostmi (logikou)

manipulátor s náladou a s druhými, požaduje… lstivost, vychytralost, klamání… „já jenom já“, pýcha.

 • rozumně vše prezentuje v nejlepším světle pro odvedení pozornosti; závidí, srovnává, chlubí se

Pozn. více v části Kdo je člověk 1

A nyní slíbené postupy, „návody“ jak krotit svá zvířata (levou a pravou Bytost):

 • Naučte se co, nejdéle vědomě zůstávat v poli přední Bytosti (směřujte svoji pozornost dopředu a vysílejte před sebe pocit Lásky, něhy (jako k malému dítěti) – třeba i tím, že budete svou pozorností kousek před sebou pěstovat svoji oblíbenou květinu, až se do jejich vonících lístků celí zabalíte…

 • Další formou jak pracovat s jednotlivými Bytostmi je vědomě poznat jejich projevy soustředěním pozornosti na Bytosti jednu po druhé. Bytosti levá a pravá běžně svým polem točí proti směru hodinových ručiček (tj. proti Životu) – viz nacistická svastika. Přední Bytost točí své pole naopak, po směru hodinových ručiček (tj. k Životu). Naučte se pole levé a pravé Bytosti vědomě zastavit a vědomě svou pozorností roztáčejte (po směru hodinových ručiček) pole přední Bytosti.

 • Pokud se chceme (individuálně) vymanit z vlivu materiální podstaty a jeho svodů (ze Systému) je třeba naučit se eliminovat „obrazy v hlavě“ a analyzovat myšlenky (přes disciplínu, logiku).

Je třeba znát povahu svých emocí (mechanismus jejich vzniku založeného na strachu). Nepoutat se k viditelnému; být v každém okamžiku „nad věcí“, v klidu, v pozici pozorovatele sebe sama (vnímat odděleně své odlišné části: Duši, rozumnou Osobnost, Vědomí, tělo).

Nesrovnávat, nechlubit se, nezávidět… pěstovat ctnosti (i když se to dnes nenosí).

Nepřebírat Systémem podstrčenou „hmotnou sebeidentifikaci kdo jsem?“ a s tím spojená omezení.

 • Na pomoc nám může jít tento poznatek: člověk nedokáže být najednou ve dvou stavech: buď je pod vlivem emocí (strach smutek, úzkost a hněv), negativního nebo pod vlivem pozitivních pocitů (radost). Tzn. vědomě se „přehoďte“, přelaďte z negativních emocí do humoru.

Nezůstávejte delší dobu v negativních emocích, nepropadejte se do nich (jen je zesílíte).

*** A teď to podstatné:

Uvedená strategie: být nad věcí, v klidu, v pozici pozorovatele (včetně návodu: jak se v tomto stavu udržet – práce s Bytostmi) vám pomůže přežít „odvety globální moci“ v turbulentní době (o nich zase v nějakém příštím díle „Kdo je člověk?“)

Závěrem k této 3.části:

Radim Valenčík ve sdíleném dialogu v únoru nabídl, abychom (když něco nevíme) sdělili druhému, že máme nedokončené životní vzdělávání… Myslím, že to má všeobecnou lidskou platnost.

Nechte prosím na sebe působit informace „Kdo je člověk ?“, nechte se jimi inspirovat, i když s nimi nesouhlasíte (s většinou či sem tam s něčím).

Budete-li v klidu a „nad věcí“, v pozici pozorovatele, pak vám i lépe půjde práce na pěstování vize.

3.3.2024 – odesláno jako příspěvek Radimu Valenčíkovi