Iniciace výzvou - 9. pokračování Kdo je člověk

Iniciace výzvou – v návaznosti na předcházející příspěvky: nyní 9.část „Kdo je člověk“

 • Minulý osmý příspěvek „Spiritualita a morálka“ se věnoval propojené vazbě duchovní cesty a morálky. Svorníkem obojího je vědomá kultivace „zvířátek v nás“ - o nich se tu píši od začátku, jsou naším „druhým já“. V tomto příspěvku zazní, že s morálkou souvisí i inspirace, přinášející odpovědi na výzvy doby. Ale nejprve trochu širší kontext:

 • Myslím, že pěstitelům vize je stále více zřejmé, že dnešní „kolektivní západ“ (KoZa) je až po uši v

morálním úpadku, v krizi hodnot – nejde tu o zdroje ani o peníze, ale o člověka:

– máme zlé myšlení, neochotu až rezignaci, sobectví, zlou organizaci, neumíme se dohodnout,

máme problém v uspořádání společnosti… nevíme si rady…

– i když máme některá dobrá řešení, tak jejím výsledkem je vždy jen obohacení se několika jedinců.

– nemáme morálně-etickou vizi, která by vedla ke společné shodě a následně k činu.

 • z morální krize nás nevyvedou ani křesťanské církve – jednak se vzájemně neshodnou (každá je ta

„jediná pravá“ a v tom se nejsou schopny změnit) a je jich příliš mnoho (přes 800); mohou se při

nejlepším jen tolerovat – a pak nejsou pro novodobého člověka autoritou, nebude je poslouchat…

 • z krize hodnot (k morální společnosti) nás vyvede (jako přirozená autorita) pouze člověk

s morálkou – individualita. Pokud je uvnitř společnosti nevygenerujeme, pak zahyneme.

 • i proto tyto příspěvky „Kdo je člověk“ - protože znalosti o člověku jsou klíčem: společnost je

tvořena lidmi, i tuto vizí tvoří konkrétní lidé. Vizi nenajdeme ve vnějšku!

 • a jak bylo v minulém příspěvku napsáno: morální hodnoty jsou hodnoty duchovní – tady se v

tom „začínáme plácat“, protože jsme (jak je zvykem) s vaničkou vylili i dítě (upřesním dále).

 • navíc se domníváme, že zcela nové poznatky nalezneme navyklým způsobem poznávání.

** Děravé síto omezeného „poznávání“

 • Vytvořili jsme děravé síto: zoufale jím nabíráme „vizi“, ale propadává nám jím tvořivé objevné

poznání bez kterého skutečnou pravdivou vizi nevytvoříme – každá jiná „vize“ bude kulhat.

 • mám na mysli vizi, která svým obsahem (eticko-morálně-psychologicko-sociálně-ducovním)

nakopne v naší společnosti něco jako „průmyslovou revoluci“ – je to troufalost?

** Pozná ním se zabýval pátý příspěvek „Kdo je člověk“ - kde byly popsány těžkosti spojené s

poznáváním a poznáním (platí obecně, nejen pro duchovní cestu): mimo „zvířátek“ v nás

(setrvačnost, stádní principy: neznámé a jiné ohrožuje, většina má pravdu…) nás ovlivňuje Systém

(zahlcení informacemi, svody, magie..) a další egregory (k nim byl třetí příspěvek).

 • k uvedeným těžkostem poznávání jsme v KoZa přidali roztříštění a vytvořili jsme brzdu:

– oddělily jsme od sebe jednotlivé prameny poznávání

– poznávání jsme omezili jen na hmotný svět – nazvali to věda (ta myslí, tam je objektivní poznání)

– duchovnost zkoumají náboženství a ta nemají s vědou nic společného (ale v náboženství se jen

věří tomu, co bylo v tradici sděleno od zakladatelů; tam se nesmí myslet, pochybovat, hledat…)

 • vytvořili jsme tři od sebe oddělené oblasti a profese – pro názornost hrubě zjednodušeně:

a) vědec – něco měří, empiricky velmi přesně – ale nemá filosofické vzdělání a o duchovnu si

myslí, že v tom měření není zapletené (i když tam ve skutečnosti skryto je), takže své výsledky

svévolně interpretuje ve stylu „kolik vědců, tolik teorií“

b) filosof má své „vzdušné zámky“ - každý z nich má jinou teorii, zpravidla logicky konzistentní,

ale odmítá ji konfrontovat s empirickými zkušenostmi

c) teolog – odmítá myšlení a praxi - a má svou subjektivní pravdu dle příslušné kongregace.

 • o jakou a čí teorii (z těchto oddělených oblastí) se ve vizi chceme opřít?

 • skutečné poznání, které dnes potřebujeme, samostatně nevygeneruje žádná z těchto oblastí.

 • všechny problémy, které chceme vyřešit, spadají do duchovní kategorie: otázka dobra, pravdy,

spravedlnosti… všechny ideje, které mají být směrodatné pro justici, pro společenskou dohodu…

 • pokud souhlasíme, že je třeba eticko-mravní obnova společnosti, tak jak to udělat, když dnes na

univerzitách sedí lidé, kteří říkají, že všechno, co je z duchovní kategorie je nepoznatelné,

relativní, subjektivní… tj nereálné (prostě to neexistuje)?

 • dnešní obraz společnosti: zlí lidé se umí dohodnout, umí se spojit, umí táhnout za jeden provaz –

mají společný jmenovatel: „kolik to hodí“…

 • přírodovědci zkoumající hmotu se na nějakém kongresu též dohodnou na „pravdě“ (axiomu) - ale

„odborníci“ ze společenských věd a v duchovní oblasti to nedokáží: ani nevěří, že je to vůbec

možné (pokud se sejdou, bude mít každý jen své subjektivní představy).

 • pro reálné výsledky je třeba znovu objevit Komenského syntézu (Pansofii, jednotu mysli a

ducha) a usilovat o přemostění vědy, umění, náboženství… ve sjednocení „triády“: inspirace (vyjevení), rozumu a empirické zkušenosti, aby se i dobří lidé dokázali dohodnout.

 • patrně pouze odvážní vědci se ponoří do „duchovna“, aby v poselství předků našli poznání.

Kvantová fyzika v tomto směru vykročila; v oboru dějin je to slovenský vědec E.Páleš… a ta navzdory tomu (či právě proto), že je společnost (Systém) zastrašuje a láká jinam…

 • v rozštěpení je „zakopaný pes“: neumíme najít (stvořit, vydobýt poznáváním…) společnou vizi.

 • chápu, že v těchto závěrech se mnou nemusíte souhlasit.

** Inspirace (vnitřní hlas: vyjevení, „záblesk“, obraz, vůně či pocit…)

 • je prokázanou skutečností, že mnozí vynálezci nezávisle na místě a na sobě (bez vzájemné

komunikace) ve stejném časovém období přicházeli na podobná či shodná řešení (měli stejnou

vnitřní inspiraci, nápad – vědci tyto časové synergie pokládají za náhodu, ale náhody to nejsou)

 • poznání časových synergií je opět zapomenutou znalostí našich předků (kořeny sahají k

Babylonu, Egyptu…) a ve středověku se vyučovaly na universitách. (Ve své aroganci pokládáme

středověk za „dobu temna“ ale z jejich pohledu my dnes žijeme proti nim v „duchovním temnu“).

 • časové synergie (v podobě opakování) mají dějiny (pan Emil Páleš to již přes dvacet let

statisticky empiricky dokazuje) a není pravda, že nelze vědecky předvídat (napíši o tom více).

 • v minulých příspěvcích bylo opakovaně uvedeno, že prvotní myšlenky (v obrazech) nejsou naše,

ale přicházejí do mozku z vnějšku a my z nich svobodnou volbou vybíráme ty, kterým věnujeme

pozornost. Zpravidla jim pozornost (energii) uděluje naše „zvířecí část“ (s pozorností jdou emoce)

 • tuto skutečnost můžete sami potvrdit: určitě si vzpomínáte na to, když vám jakoby „zábleskem“

přišel na mysl nápad či nějaké řešení (a když jste si jej nepoznamenali, tak stejně rychle „uteklo“).

 • umělci tímto způsobem tvoří – na obdobném „principu“ plyne naše mluva… různá zjevení atd.

 • tvořivost je další z pojmů, který psychologie neumí definovat (neví odkud přichází…)

 • tvořivost má svůj individuální rozměr a individuální podmínky (strach k nim nepatří)

 • bez inspirace je tvořivost řemeslem – s inspirací je uměním.

 • k duchovním inspiracím patří i spirituální fenomény: zjevení, komunikace s „třetími silami“ (s bodysatwy či duchy nebo bytostmi temnot - „neživými“ a „mrtvými“ ve vazbě na magii…) -

uvedené bylo zmíněno zejména ve čtvrtém či osmém příspěvku.

 • využití a zapojení inspirace (v podobě vnitřního hlasu, ve vazbě na morální hodnoty jako formy

kultivace vnitřního „zvířete“) je podle mne důležitým prvkem (metodou) k nalezení pravé vize.

 • bez morálního ukotvení to ale nepůjde, protože inspirace může sloužit dobru i zlu - a to odliší jen

celistvý člověk (ve smyslu jednoty mysli i ducha) respektující a přijímající duchovní hodnoty.

 • člověk, který překoná jednostrannost. Člověk kultivující svá vnitřní „zvířátka“, který prošel

iniciací (vnitřním vývojem) a nalezl svoji morální cestu na výzvy doby. Není to nemožné..

 • inspirace je darem a přijde tomu, kdo je ve svém nitru připraven ji přijmout – opět nejde o náhodu

 • fenomén inspirace má duchovní rozměr (lze ji kultivovat: viz přední „bytost“ ve 3. příspěvku).

 • inspiraci dnes vnímáme jako „třešničku na dortu tvořivosti“ - ale podle mne je její hlavní a

nedoceněný význam ve vazbě na „časovou synergii“, protože tu zdaleka nejde jen o umění…

** Výzvy příslušné doby

 • statisticky lze dokázat, že se v dějinách opakovaně vrací určitá témata, hodnotové žebříčky, styly,

archetypy… jakoby v prostoru a v čase něco nezávisle působilo v podobě určité „nálady doby

 • „vznáší se to“ nejprve neznatelně, v záchvěvech… postupně to prostupuje, vstupuje jako inspirace,

do nitra lidí a vyjevuje se to v idejích, ideálech, tendencích a trendech… a výzvách.

 • pro reakce na tyto inspirace opět platí svoboda volby: lze buď reagovat („po srsti“ nebo „proti

srsti“) nebo nereagovat - ale oboje nese své důsledky a dopady…

 • naši předci těmto „náladám doby“ dávali jména bohů či bohyň (s příslušnými vlastnostmi

vystihujícími „náladu“ a výzvy doby) – říkali jim „duchové času“ (hlavních bylo sedm), střídali se

ve své vládě (pro představu: pohádka o 12ti měsíčkách, předávajících si žezlo).

 • v naší křesťanské tradici měli názvy archandělů a znalosti o jejich vlivu byly ve středověku běžné.

 • naši předci věděli jak jdou tyto „nálady a výzvy doby“ za sebeou, jak se v čase opakují (učili se to

na universitách) a dokázali se předem připravit (výchovou) – my to nedokážeme - jsme

dnes ve své aroganci „slepí jako koťata“ (souvislosti, které nevidíme, bereme jako náhody).

 • pokud společnost dokázala reagovat na „výzvy doby“ v souladu („po srsti“ k tématům doby)

nedostával tolik příležitostí k projevení ve společnosti protipól “ducha času“ (egregor negace).

 • my inspiracím v našem nitru (s tématy příslušné doby) nevěnujeme pozornost, neslyšíme se

(ani nás nenapadne si naslouchat), nereagujeme adekvátně a protipól „má žně“.

 • z pohledu duchovní cesty (reinkarnace) dostává zde Duše od Systému pro příslušné vtělení

„učební látku“ k vývoji (v konkrétní kultuře a v konkrétním čase) pro svoji svobodnou volbu.

 • jaký „duch času“ vládne naší době? - to bude předmětem samostatného příspěvku.

** Iniciace výzvou

 • například Aztékové věřili, že do Slunečního nebe se (po zasvěcení, po iniciaci) dostanou buď

bojovníci muži, co statečně zemřeli na bojišti (společenská realizace) nebo ženy, které zemřely při

porodu – to byly rovnocenné formy mužského a ženského hrdinství.

 • k duchovním rolím muže a ženy bylo napsáno ve čtvrtém příspěvku; dnes více k mužům:

 • iniciační rituály (zejména mužů) provázely všechny kultury od nepaměti – dnes se tomu ve své

aroganci nadřazeně vysmíváme (nechápeme jeho duchovní rozměr ve vazbách a souvislostech)

 • rozlišme: pudový vnější boj zvířat v nás a mužný archetyp (Marsu): konfrontace s překážkami,

překonávání něčeho (ve svém nitru)… k tomu patří vůle, odvaha, odhodlání (vnitřní síla, pevnost).

Pokud chybí duchovnost, pak místo obrany duchovních hodnot nabírá vlády odvrácená strana…

 • archetyp jako princip je setrvalý: zůstává, je psychicky nevyhnutelný, je součástí „výbavy“ muže.

 • duchovním úkolem muže ale je převést archetyp Marsu do duševní (mentální) sféry a tam vést boj

 • poselství předků v sochách Sv.Jiří rytíře bojujícího s drakem či zobrazení archanděla Michaela

přišlapujícího čerta (svody Systému) jsou o vnitřním boji – o kultivaci našeho vnitřního „zvířátka“

 • úkolem muže je nalézt si v mentální sféře svůj jedinečný cíl k boji z obrovského množství

problémových jevů (neřestí) a tímto způsobem zduchovnit pojem rytířstva – je k tomu vybídnut

(veden „duchem času“) zmíněnou inspirací (vnitřním hlasem) ve vazbě na „náladu doby“.

 • v tomto „ návodu“ je i ukryto řešení (morální krize hodnot) pro naši vizi

 • mužům je dána potřeba konfrontace – bez ní měknou a upadají – a duchovní boj patří k nejtěžším.

 • dnešní iniciace mužů k přijetí výzev doby a k podstoupení myšlenkového (argumentačního) boje

je smysluplným naplněním, zušlechtěním výzev „ducha času“ (životním posláním). A to nelze bez

osobní statečnosti – stejně tak jako v předcházejících iniciacích dřívějších kultur.

*** Závěr

 • znovu objevit, přijmout Komenského celistvost: jednotu duchovní inspirace, rozumu a zkušenosti

 • k řešení současné eticko-morální krize vede rozšíření poznávacích metod o inspiraci.

 • z dnešní krize nás vyvede přirozenou autoritou pouze celistvý morální člověk, který překoná

jednostrannost, přijme duchovní poznávání za rovnocenné rozumovému a empirickému

poznávání a zároveň přijme výzvy dnešní doby a své poslání k jejich zušlechtění.

 • vyladí se na svůj vnitřní hlas: na to nejlepší v sobě, nejušlechtilejší impulzy dobra, krásy, pravdy

 • najde si vyšší cíl (slouží tomu, co nás přesahuje) a tehdy se stane skutečně svobodným, morálně

pevným (je skutečně vnitřně přesvědčený, že to tak je a že tomu má být věrný) – začne o všem

kole sebe i uvnitř sebe přirozeně rozmýšlet a chce vědět pravdu (bez ohledu na dogmata či tzv.

autority); podle mne je třeba, aby se touto cestou vydali pěstitelé vize pro tvořivě objevné poznání.

9.6.2024