O kategorii T. Carlson - V.V. Putin

Rozhovor T. Carslona s V. V. Putinem