Poznání - 5. pokračování Kdo je člověk

Poznávání a poznání – návaznosti na příspěvky „Kdo je člověk“: nyní „Kdo je člověk 5

Předcházející čtyři příspěvky postupně přidávají, skládají pohled na člověka (chcete-li „alternativní“ pohled k současnému zažitému poznání). Něco jako „hypotézu“ k ověření (odmítnutí je první, co se nabízí). Zkuste se prosím opět inspirovat a pochybujte…

** Poznávání je potřebou rozumné Osobnosti. Je k tomu vybavena pocitovým vnímáním, s cílem nalezení „duchovní cesty“ pro společný návrat s Duší „domů“. Systém (vládnoucí „egregor“ na Zemi) nalezení brání s pomocí Vědomí (napojené na hmotnou podstatu), aby nepřišel o vrill.

 • Nezkrocené Vědomí (se všemi vnějšími myšlenkami) je tedy „kumpán“ Systému. Není to „partner“ rozumné Osobnosti, ale „kope“ proti ní – úkolem rozumné Osobnosti, je na to během života přijít, prokouknout to a využít schopností Vědomí (viz příspěvek „Čtyři batůžky“ o Bytostech) pro svůj prospěch. Tj zkrotit obě „zvířata v sobě“. Vědomí se tu tváří, že ono tu člověku „šéfuje“, že ono je rozumnou Osobností. Protože ono předkládá informace (a podsouvá i jejich „hodnocení“ jako priority) - které jsou ale pro rozumnou Osobnost zavádějící a „falešné“ tím, že „uzamykají“ člověka v pasti „neživého“ a on pak i tam dává vrill Systému (viz „Za oponou“).

 • Rozumná Osobnost poznává (hledá cestu pro Duši uvízlou v hmotném těle) jen prostřednictvím prvotního Vědomí (pravá Bytost), které mu posílá informace získané zejména prostřednictvím smyslů (ze sítě neuronů – v hlavním mozku, neuronů v těle, zrcadlových neuronů…). Za pomoci (či pod vlivem) druhotného Vědomí (levá Bytost; tj. vnější myšlenky) a „paměti“ (zadní Bytost; tj. prožité minulé zkušeností). Záměr (smysl, směr) koordinuje přední Bytost – možný nejlepší pomocník pro rozumnou Osobnost, pokud s ní sdílí stejný smysl života.

 • Poznávání navíc mohou komplikovat vlivy třetích sil nebo „neživých“ či „mrtvých“.

 • Vědomí se nachází ve čtvrté dimenzi, rozumná Osobnost zpravidla v šesté dimenzi a tělo ve třetí.

** Zjednodušeně lze z pohledu „citlivosti“ (inklinování) na (A) „pocitové vnímání duchovní podstaty“ či na (B) „emocionální vnímání materiální podstaty“ zařadit konkrétního člověka do jedné ze čtyř kategorií (3 body) – pro volbu smyslu života hrají roli předchozí zkušenosti Duše:

B A

 1. kategorie, body: 3 + 0 odolní lidé na podmínky, vlivy z vnějšího prostředí a jejich změny

 2. kategorie, body: 2 + 1

 3. kategorie, body: 1 + 2

 4. kategorie, body: 0 + 3 citliví lidé na podmínky, vlivy z vnějšího prostředí a jejich změny

 • Lidé všech čtyř kategorií mohou v tomto životě nalézt „duchovní cestu“ a (4ky) jsou k tomu nastaveni nejvíce (ale hodně pochybují a jsou náchylní propadnout svodům či nástrahám Systému)

Naopak (1ky) jsou nejméně nastaveni pro „duchovní cestu“ (ale pokud se pro ni v tomto životě rozhodnou, pak „dojdou nejdále“, protože pak po ní jdou s razancí „buldozeru“ - stejně razantně ale dokáží jít obráceně, tj. proti tomuto smyslu života). Ostatní (2ky) a (3ky) jsou kombinací obojího.

 • Množství, počet lidí v jednotlivých kategorií (zejména v těch krajních) se mění dle převažujících hodnot ve společnosti - tj. zda je společnost nastavena na drancování Země (na konzumní spotřebu, majetek, moc…) nebo na opak.

 • Kategorie znázorňují i to, kam směřují své poznávání jednotliví lidé a jaké výsledky poznání (jiných lidí či své) si pak pro jím uvedeným směřováním zdůvodňuje…

Pozn. Podle mne velmi názorně, v sochách na zámku Kuks (od M.B.Brauna), jsou pro nás hodnoty jako poselství předků (symboly minulosti) rozděleny na ctnosti (štědrost, upřímnost, spravedlnost, střídmost, moudrost, statečnost, cudnost, píle, víra, naděje, láska, trpělivost) a neřesti (hněv, lenost, pýcha, lstivost, závist, obžerství, zoufalství, lehkomyslnost, pomluva, lakomství, smilstvo, podvod) - tj. i každý z nás se může svobodně rozhodnout pro „to či ono“ (a mít „to či ono“ jako své hodnoty); měl by ale znát důsledky této volby.

** Poznávání má svá pravidla, aby nás přivedla k poznání

(a nemyslím jen specifická pravidla vědeckého poznávání materiální podstaty):

Pro získání poznání je podle mne nutná:

 • celostní analýza – pohledy z vice stran a úhlů – pohled do hloubky, do příčin a důsledků

 • kriticky navázat na poselství předků (pokud je jako nezkreslené získáme)

 • analyzovat pro a proti – jaký je smysl, cíl kam jdeme a kam nás to přivede (za kým a za čím)

 • jak se v tom angažují „zvířata ve mně“ (jakými motivy)

 • jaká je vazba na realitu – náhodnost, opakovanost, cyklus či skok

 • je nutné průběžně pochybovat – klást si otázky a hledat odpovědi

 • nezbytná je odpovědnost za zdroje, postup a výsledek (ve výčtu lze dál pokračovat)

Co proti tomu postaví nezkrocené Vědomí?

 • zkratky

 • jednoduché odpovědi (a řešení)

 • axiomy, dogmata - odpovědi nezpochybnitelných autorit, které neověřujeme

 • převládající egregor navázaný na materiální podstatu

 • nabídne svody, když… (a ve výčtu lze dál pokračovat)

Podle mne zde ve hmotě neexistuje ani „neutrální“ a ani komplexní, hotové poznání, poznáváni.

To ale neznamená, že se nemáme stále dokola pokoušet hledat odpovědi…

**** Jak Systém brání poznávání (a tím i poznání vedoucí k „duchovní cestě“)?

Prostřednictvím svodů materiální podstaty (za vším je boj o energii-pozornosti, o vrill - na této energii je postavena „iluze“ o „smyslové podobě světa“). Zopakuji: globální moc (loutkovodiči „zaprodané duše“, které jsou „mrtvé“ pro „duchovní svět“) bezvýhradně slouží Systému.

*** Dále uvedu jako příklad tři konkrétní „zábrany“ či „nástrahy“ bránící poznávání:

** a) K otupení neuronů (krátkodobému - dlouhodobému - nevratnému), patří alkohol a drogy, jejichž užívání Systém svými svody podporuje; a společnost spotřeby a drancování potřebuje k nadvládě nad druhými (mafie) či k jejich eleminaci (maltuziáni si mnou ruce).

 • Tj. alkohol a drogy slouží k omezení přenosu informací od prvotního Vědomí, k „prolomení“ (vlámání se) druhotného Vědomí či „neživých“ do přenosu… či k jeho zamezení.

 • Pití alkoholu a užívání drog není jen otázkou peněz (pro stát či mafie), ale i důležitý nástroj Systému (jak si udržet vrill) a vládnoucích elit (jak získat vrill) - hledají se stále nové drogy.

 • Pro běžného občana jsou prostředkem k „úniku“ ze stávajícího světa. Nebo pro některé domnělý nástroj poznání „neznáma“ pro získání „výhody“ - přes drogy se ale nikdo do opravdového „duchovního světa“ (do sedmé dimenze a výš) nedostal a nedostane. Dostane se ale často do světa „neživých“ a „mrtvých“ (šamani či černí mágové se učí vracet se zpět).

 • Drogy a alkohol brání seberozvoji, sebepoznání, probouzí a aktivují „zvíře v nás“ ve všech negativním projevech a emocích (nejen agresivitu, ale i egoismus) a všechny výše uvedené neřesti.

 • Do této kategorie patří i další závislosti „na čemkoliv“ (od gamblerství, přes iPhony po Tvseriály)

** b) Zahlcení všedními problémy – kdy pro práci a hledání obživy není čas na hlubší seberozvoj a hledání „duchovní cesty“ (snad jen v iluzi pokynů nejbližšího faráře, který ale „lapá“ zbytky jejich pozornosti sám pro sebe). Toto zahlcení vytváří dnešní globální moc pro běžné občany záměrně (v „kouřové cloně“ polopravd, zbytečné byrokracie, kontrol… pod nejrůznějšími „obhajobami“ nesmyslů…) pomocí strachu (z čehokoliv či o cokoliv hmotného, co lidem zbývá).

 • Mnohá zahlcení mají kořeny v nedostatečném či ztraceném poznání jak přežít.

 • Rafinovaně se zahlcení vytváří pomocí úpravy podmínek (postupnou kapitalizací všeho, co bylo doposud naprosto běžně dostupné zadarmo) – před tím varuje profesor Staněk (maltuziáni tleskají).

Globální moc pak jen „za bukem“ čeká, až jí zbytek majetku, co dosud nevlastní, spadne do klína.

** c) „Magie“ jako prostředek k získání moci či výhody nad druhými. „Magie“ tu je myšlena v co nejširším významu, nejde jen o „zaklínadla“ jak se běžně úzce magie vnímá. „Magie“: zahrnující službu neviditelnému Systému. Do „magie“ pak z tohoto pohledu patří např,:

 • ovládání druhých pomocí technických prostředků (např. podprahové vysílání)

 • získání výhody zatajením informace (např. uzavření vysokých pojistek před „pádem dvojčat“)

 • způsobení závislosti druhým - nejen na drogách,viz bod a) – ale např. na ideologii, na osobě…

 • vytvářením negativních egregorů (viz příspěvek 2) k získání vrillu od druhých

 • působení na druhé pomocí rituálů (např nejrůznější církevní obřady)

 • použití tajné informace (např. Vrbětice) či receptury (např. mRNA vakcíny) k manipulaci apod.

Tj, pod „magii“ patří podle mne i některé formy pozičního investování.

Patří sem samozřejmě i klasicky vnímaná magie „černých mágů“, která skutečně existuje: např.

 • využívání „schopností“ třetích sil a „neživých“ k získání vrillu od druhých

 • manipulace s Vědomím „živých“ atd.

Magie dává a mění formu a Vědomí tu slyší na vše, co dává tajnou dávnou moc…

 • Všechny tyto formy magie pak informačně zahlcují jak původce, tak příjemce a odvádějí je svými důsledky po smrti těla mezi „neživé“ a zpravidla pak i mezi „mrtvé“ (viz 4.příspěvek Za oponou)

 • Do těchto nástrah (ve významu překážek v nalezení „duchovní cesty“) patří vše, čím jeden člověk nebo skupina osob „zamotává“ druhého člověka do svodů Systému (do tzv. „falešné“ či „nepravé“ cesty – tyto cesty si církev uzpůsobila ke svému prospěchu, stejně jako dnešní nejrůznější aktivisté).

 • Chápu (v rámci principu svobodné volby), že ten, kdo má jiný smysl života (než hledání „duchovní cesty“) pak i využívání poznání toho, co uvádím jako „zábrany“ či „nástrahy“ Systému, může brát jako hodnotné (pro něho přínosné) poznávání – příkladem (poněkud nadsazeným, ale reálným z praxe) může být v rámci „výzkumu“ pitvat živé či zkoumat na živých účinky atomové bomby apod. Hranice toho, co jeden chápe jako „přes čáru“, může být pro druhého životní náplní.

** Všechny tři příklady, tj. nalezení způsobu utlumení jejich „brzdícího“ a rozkladného vlivu (či alespoň úpravy vlivu do pozitivnější podoby), patří podle mne do pěstované vize, pokud myslíme vážně záměr všestranného rozvoje každého občana


8.3.2024 – odesláno jako příspěvek Radimu Valenčíkovi