Příroda a člověk - 7. pokračování Kdo je člověk

P říroda a č lověk – návaznosti na příspěvky „Kdo je člověk“ nyní posedmé: „Kdo je člověk 7

** Na úvod:

V minulém příspěvku bylo napsáno, že člověk je součástí přírody, je na ní závislý a ne ovládá ji.

V tomto příspěvku se zastavím na dvou souvisejících aktuálních tématech:

 1. Příroda a CO2 – může člověk za nárůst CO2 v atmosféře? (téma ekologie)

 2. Příroda a cykly – o co jde v období Křižovatky? (téma teraformace planety)

 • Obě témata se propojují do tzv. klimatické změny či změny klimatu a ptejme se Proč?

 • A co vůbec znamená ta „klimatická změna“? (z hlubšího pohledu a v poselství předků?)

Chápu, že to jsou denně omílaná slova, ale zkusím vnést trochu jiný pohled (zejména ve 2.části, kterou pokládám důležitou z pohledu vize - 2. část bude pro mnohé opět kontraverzní).

*** Nejprve první téma: 1. Příroda a CO2může člověk za nárůst CO2 v atmosféře ?

 • Globální moc nám podsouvá, že člověk může za nárůst CO2 v atmosféře (antropogenní faktor), že je odpovědný za nárůst teploty (za tzv. globální oteplování) a že v rámci (ideologie) Grýndýlu (pů)jde Evropa příkladem světu v záchraně planety snižováním CO2 – mladí aktivisté jásají nad tímto „bohulibým cílem“ (za kterým je ale veliký kšeft, postavený opět na podvodu). Ponechám stranou zkratky z školních lavic: „člověk vdechuje kyslík a vydechuje kysličník uhličitý a rostliny naopak“. Zaměřím se na otázku: Proč vědci tak vehementně podporují teorii antropogenního faktoru (a kteří vědci)? Opět ponechám stranou zkratku: „protože jsou podplacení“ (kterou nicméně v mnoha případech nevylučuji). Je tu totiž racionální jádro. Jaké?

a ) M eteorologov é v porovnání dat teplot (na „povrchu“ země) za posledních 100 let dokazují nárůst teplot v korelaci s nárůstem CO2 - a kdo jiný by mohl být původcem, než člověk a jeho činnost (to je přece jasné). A protože „pod ně“ patří i „starost o klima“ je „Grýndýl na světě“.

 • Ponechám stranou, kde měří teplotu a jak si změnili metodiku měření, aby si (ideologicky) „podtrhly velký trend“ - pravdou je, že roste teplota a pravdou je, že roste obsah CO2 v atmosféře . Co je první? - „táhne“ CO2 teplotu (jak tvrdí) nebo je to naopak? Je člověk skutečnou příčinou?

Odpovědi na tyto otázky už meteorologové ve svých grafech z měření nenajdou (tak to „neřeší“).

 • Pro klimatology je podstatné, že jsou i pro běžné lidi vidět dopady „změny klimatu“ - požáry, úbytek ledovců, zvýšená sopečná a seismická aktivita, někde povodně a někde voda mizí…

b) Geologové a geofyzici mají k dispozici grafy sahající mnohonásobně dál do historie planety, pro ně je 100 let jen tečkou (tj. co je pro meteorology velký trend, to je pro geology okamžik). Dle grafu cyklů nárůstů sopečné aktivity za posledních 6 miliónů let, lze dokázat dokonalou identitu křivek změn sopečné aktivity a změn CO2 (ale ne co do množství: aktivní sopka za den vyvrhne do atmosféry tolik CO2, co dnešní člověk za rok). Např. v cyklu sopečné aktivity před 300 miliony lety, byl rozsah CO2 100x větší než je tomu dnes - obdobně i z cyklů sopečné aktivity před 270 či 100 miliony let (byly tu v té době obdobné civilizace? nebo za dnešní nárůst CO2 může zvýšená sopečná aktivita?). Údaje z grafů dokazují i jádrové vrty z ledovců - za 420 tisíc let zpětně.

 • Když se do tohoto grafu podíváte na dnešek, tak uvidíte, že se nacházíme ve pasivním období v porovnání s vysokými výkyvy v minulosti.

 • Asi 1x za 100 tisíc let byl v grafu zřejmý jak vzestup teploty, tak i nárůst koncentrace skleníkových plynů – pak obě křivky klesaly a nastalo mnohem delší období globálního ochlazování s nárůstem masy ledu v ledovcích – uvedené se v cyklech opakovalo.

 • Navíc z křivek těchto grafů vyplývá, že nejprve došlo ke zvýšení teploty a teprve pak, po delší době, se zvýšil i rozsah CO2 – tedy opačná závislost: CO2 neodpovídá za zvýšení teploty! Příčinou je tedy zvýšená sopečná aktivita (cca od r.1995) v novém narůstajícím cyklu.

 • Ledovce se nad „kapsami magmatu“ roztápí ohříváním zespodu – viz asymetrie Grónska…

 • CO2 se uvolňuje do atmosféry násobně i z dalších příčin (zdaleka v množství CO2 v atmosféře „nevítězí“ antropogenní faktor) – uvolnění připomíná „prchání bublinek“ ve sklence sektu:

– výrony ze sopek doprovází výrazné výrony „plášťového CO2“ ze zlomů v zemské kůře

– zvyšováním teploty rozmrzá permafrost a z horních 8 m se uvolňuje metan, CO2 a další látky.

c) Z pohledu ekologů člověk výrazně ničí planetu – ropné havárie, vyhubení mnohých druhů, kyselé deště, znečištění podzemních vod, kůrovcové kalamity, zplodiny a prach v ovzduší…

 • Světový oceán, zabírající 71% povrchu planety při narůstání teploty mořské vody vypouští CO2 do atmosféry a potom ho odebírá nazpět – jde o roční cyklus - přičemž rozsah této dynamické výměny uhlíku je cca 100x větší, než je celková průmyslová emitace CO2 člověkem.

Zároveň platí (z ekologického pohledu), že člověk znečišťováním moře se významnou měrou podílí na snižování této schopnosti světového oceánu (ekologové hovoří o „umírajícím oceánu“).

** Mnozí vědci se opatrně shodují v názoru, že pravidelné změny rozsahu teploty a skleníkových plynů byly určovány pravidelnými změnami oběžné dráhy Země – především kombinací precese a sklonu zemské osy k ekliptice (tzv. „Milankovičův cyklus“ ve vazbě oběhu Země kolem Slunce).

** Globální moc ale využila „polopravdu“ (rozdílný časový pohled meteorologů a geologů) ke lži, k demagogickému jedinému pravdivému ideologickému názoru: „za vše může antropogenní faktor“

a našla způsob (Grýndýl) jak dál omezit konkurence schopnost Evropy… („vítězí ekologičtí“).

** V této 1.části najdete argumenty pro běžnou komunikaci s jinými lidmi (budou-li vás chtít slyšet)

*** Nyní druhé téma: 2. Příroda a cyklyo co jde v období Křižovatky z poselství předků?

 • V předcházejícím šestém příspěvku bylo napsáno, že mnohé v přírodě „viditelné i neviditelné“ probíhá v cyklech: začátek / konec /začátek … – život / smrt / život … I pro civilizace platí: vzestup, vrchol, pád (viz pan Bárta a jiní). A pokud se na „sinusoidu“ podíváme „z čela“ objeví se kruh: vývoj a předci nám ponechali nápovědu „hada požírajícího si vlastní ocas“.

 • Existují i mnohem delší cykly (než bylo uvedeno výše): např. cyklus oběhu Slunce (se všemi planetami) kolem „středu“ naší galaxie - opakující se co 24 tisíc let; či cyklus oběhu naší galaxie…

 • Čeká nás veliká změna, protože různé časové sinusoidy se sbíhají do jednoho bodu - „do dnešní doby“. A to k čemu postupně dochází (změny začínají od jádra planety Země – tj. zevnitř), není způsobeno antropogenním faktorem, ale cykličností procesů v přírodě, které nezávisí na lidech.

 • Naši předci rozdělili kruh vývoje civilizace na „jugy“ a poeticky tyto „věky“ nazvali.

Jaké poselství nám předkové zanechali?: žijete na konci poslední jugy (a čeká vás volba). Kruh znázorňuje dobu 24tisíc let (dobu oběhu Slunce kolem středu naší galaxie).V koránu i v bibli se mluví o podobách (znameních) proroctví „konce času“, o pěti koních apokalypsy…

Systém to ví a reaguje „rozmělněním“ faktu: proto od dob Ježíše byly desítky či stovky „konců světa“. Opravdu velké změny ale příroda zpravidla nedělá najednou, ale posílá „varování“ (rozumná Osobnost je prociťuje, ale Vědomí odvádí pozornost nějakou „naléhavostí“) - např. zvířata utíkají…

(Před tím, co s velkou pravděpodobností nastane, ale nebude kam utéci, ani kam se schovat).

 • Mayové nám předali poselství „milénia“ nejen v podobě „končícího mayského kalendáře“.

 • Co se stalo 21.12.2012? Začalo 12tileté „období Křižovatky“ pro lidstvo – tj. lidstvo na planetě si má zvolit jednu ze dvou cest pro další vývoj: a) „cestu k materiální podstatě“ (podpora „zvířete“, Systému, Ďábla…) nebo b) „cestu k duchovní podstatě“ (k prvnímu stupni rozvoje civilizace).

 • Obdobně si tu rozumná Osobnost (svobodnou volbou) během každého života volí, čemu dá energii pozornosti (vrill) s ohledem na svou individuální Duši (volí pro ni „Život“ nebo „život“ - viz nejen příspěvek Za oponou) – modrá a červená pilulka z filmu Matrix.

 • Tentokrát (na konci „období Křižovatky“) se tato konečná volba týká celého lidstva.

 • Při volbě a) čeká lidstvo apokalypsa velkých rozměrů. Při volbě b) mu bude odměnou „Zlaté tisíciletí“, rozkvět civilizace (po něm přijde opět rozhodování…). Jsou to vše jen pohádky? Uvidíme .

 • V prosinci 2024 končí „období Křižovatky“ a začíná 12tileté „období Realizace“ (nejpozději do prosince 2036). Bude to, co si lidstvo do prosince 2024 zvolí. Tolik v tuto chvíli předci.

 • A co stávající přírodní procesy? V r.1995 dochází k prvnímu většímu posunu jádra planety Země. Začíná postupné narůstání sopečné a seismické aktivity, způsobené ohříváním jádra. V magmatu začíná „proces kavitace“ – znají jej potápěči do větších hloubek, pokud neudělají při vynořování přestávky, jejich krev se vlivem nahromadění dusíku „uvaří“. Lze si to představit jako obdobu: vaříte pod pokličkou mléko – nejprve to šumí, pak bublá, pak kypí a pak poklice odletí…

 • Vznikají nová „ložiska magmatu“ (jak si magma hledá cestu od jádra k povrchu), zvětšují se stará.

 • Už nyní vědci přiznávají „kapsle“ horké mořské vody. Ledovec v Gronsku se asymetricky rozpouští zespodu (tam, kde je magma nejblíže k povrchu). Začínají se probouzet sopky, i bahenní. Roste počet zemětřesení (se zvyšující se amplitudou) a to i tam, kde dříve nebyla (viz Mirotice na jihu Čech), protože se jedná o zemětřesení s hlubokým ohniskem (i mnoha set km hluboko) a nejde jen o ta způsobená posuny zemských ker. Roste počet sesuvů i bahnotoků.

 • Z prasklin unikají plyny, které na povrchu hoří v obtížně uhasitelných požárech.

 • Posun jádra vyvolal změnu v rotaci - vznikají na povrchu hluboké praskliny a zlomy, či velké kruhové propadliny. Mizí voda do hlubin země (nasává ji a uchovává „ringolit“ obdoba funkce „houby“, aby ji třeba v jednom okamžiku uvolnil do stometrové tsunami – potopy světa).

 • Mění se oceánské proudění („golfský proud“: El Nino-La Nina) a vzdušné proudy – studený vzduch z atmosféry proudí až k povrchu země a kroupy se mění v dopadající kusy ledu. Narůstá intenzita a četnosti hurikánů, tornád… sněhových bouří… tepelných „šoků“… povodní… atd atd.

 • Posunuje se magnetický pól země a magnetické pole země zeslabuje (i vlivem tzv Slunečního minima), ale pokud zmizí, dojde ke „sfouknutí“ atmosféry a ze Země bude Mars. Vzrůstá možnost celoplanetárního „elektro-magnetického pulzu“ a tím i k trvalému vyřazení veškeré elektroniky

** Tomu všemu se říká: klimatická změna či změna klimatu – profesor Staněk to nazývá „teraformací planety“ (lépe to zní, než apokalypsa, aby nevznikla panika, ale jde o totéž). Můžeme to bagatelizovat (snižovat čísla u zemětřesení), projevy nezveřejňovat (jako ČTV) či vysílat jen to, co se hodí pro „antropogenní ideologii“ - ale nelze upřít, že tyto jevy jsou a že rostou ztráty na životech a hmotné škody. A skutečná klimatická migrace velkého rozsahu nás teprve čeká.

 • Troufám si napsat, že tyto přírodní jevy budou pokračovat a zesilovat (nejde o izolované, ale o propojené jevy a v každém okamžiku jsou jich na planetě desítky a budou stovky). Nestraším, ale pěstitelé vize by si měli všímat i přírodní reality (na alternativě se objevují „výkřiky“ - pod dojmem lží kolem CO2 – že klimatická změna neexistuje… a přesně to Systém chce, abychom si mysleli a do poslední chvíle mu poslušně posílali energii-pozornosti a i globální moci „dávali vydělat“).

 • Opakuji – globální moc velmi dobře ví o těchto „tikajících hodinách“… a pokud to, co ve 2.části píši vezmete do úvahy, budou vám jasnější motivy i reálné kroky globální moci v období „konce času“ (třeba tlak na válku… nic jiného jako řešení elity neznají – viz. minulý příspěvek).


12.3.2024 – odesláno jako příspěvek Radimu Valenčíkovi