Změn systému 3

ZMĚNA SYSTÉMU 3 – pokračování: Grande finale - přednáška Ing. Petra Blahynky – 02**.2024**

(stručný zjednodušující obsah jako základ případné diskusev případě odlišných názorů si prosím před svou diskusí poslechněte celou úplnou verzi přednášky pro minimalizaci zkreslení… )

1.část: Historická analýza za posledních 500 let - Ray Dalio (milionář, finančník; komodity)

** v této části se uvádí tři impéria : Holandsko, V,Británii, USA - grafy dle 8 kritérií a zobecňuje :

– každé impérium začíná novým světovým řádem

– každé má imperiální výhody na úkor ostatních států (zejména ve velikosti bohatství)

– trvá cca 200-250 let a má období vzestupu (body 1-8), vrcholu (body 9-12) a pádu (body 13-18);

uvedenými body na grafu charakterizuje jednotlivá tři období – na začátku a na konci je konflikt

 • USA se pohybují mezi 15-17 (15: vnitřní konflikty; 16: ztráta rezervní měny; 17: slabé vedení)

 • konec USA impéria přináší nový světový řád, tj:

a) nový politický a hospodářský systém, méně byrokracie; uvolnění stávajících pravidel

b) kompletní změnu lidí v řídících pozicích; aplikace moderních technologií podnítí aktivitu

c) bohatství: pro výzkum a vývoj; rychlejší inovace; rozvoj vynálezů; rozvoj školství aj

2.část: Poučení z rozboru Ray Dalio

** každé impérium (jako základ jeho moci) ovládlo: SÍLY (pracující; vojsko) + PROSTŘEDKY , které potřebuje lid na provádění činností (peníze, nářadí, stroje, energie, technologie…)

 • při Great Resetu (dále GR ) ovládne nadnárodní moc síly a prostředky pomocí bankéřů a oligarchie či při Lokálním Resetu (dále LR ) národní vláda musí získat zpět moc nad prostředky tj:

a) získat pod kontrolu státu peníze: Centrální státní banka + odtrhnout svou měnu od MMF a SB

b) strategické prostředky tuzemských a zahraničních vlastníků (…v Rusku se oboje povedlo ).

** společné chyby tří impérií (tj co předchází pádu imperií) a o čem bude nový světový řád:

1.POVYŠOVÁNÍ jednoho státu nad druhými – nově: ROVNOST států, příležitostí+sdílení hodnost

2.BOHATSTVÍ způsobuje uvnitř impéria úpadek: vzdělanosti a společenských vztahů – nově: změna motivace (morální ocenění, seberealizace, radost z práce)

3.PENÍZE: impérium na svou záchranu tiskne více peněz, než vytvoří reálných hodnot – nově: postupné snižování významu peněz a po té zrušení peněz bez náhrady

4.PUJČKY: úroky zvyšují ceny a bohatství nejbohatších – nově: zrušení úroků (a tím i inflace)

 • řešení: opustit boj o světovou nadvládu; místo globalizace provést lokalizaci

** graf kumulace cyklů: novou epochu, něco zcela nového přinese konce cyklů (křesťanství; státních útvarů; protestanství; kapitalismu; impérií…)

3.část: Dopad nového světového řádu na hospodářství

 • čekají nás dvě etapy cesty: a) dobíhající systém globální ekonomiky

b) nový systém hospodářství v lokálním systému

a) s koncem impéria (bod 18: občanská válka/revoluce): USA - nás čekají těžké časy: nedostatek

energií, omezená doprava zboží a služeb: zejména velká poptávka po potravinách

b) nastupující lokální systém vygeneruje silné lidi ( charakteristiky z části 1 „vzestup“: bod 1:

silný vůdce; bod 2: vzdělání; bod 3: vynalézavost; bod 4: silná kultura; bod 5: pravdivý zdroj

informací; bod 6: konkurenceschopnost; bod 7: bohatý státní příjem…):

– obnoví se mezinárodní vztahy a hospodářství

– velkým cílem bude soběstačnost: potravinová zejména

 • prototypem lokálního systému: JZD Slušovice: ověřen základní pilíř člověk jako jedinec:

– systém se musí přizpůsobit jedinci, jeho vlastnostem a schopnostem

– člověk musí odhalit svoje schopnosti a systém mu musí dát příležitosti

– hodnocené každého člověka každé 3měsíce (přesun najiné pracoviště, funkci až se pracovník

„chytí“: pak mu dát maximální prostor s minimem omezení dokud se „nevyčerpá“; pak zase

změnu pokud mu práce nevyhovuje a nemá zde výsledky…).

 • JZD Slušovice plnilo několik funkcí:

1.část firmy: pro tvorbu zisku (část zisku se dodala pro 2.- 4.funkci):

2.část: pro práci jako zábavu (Mikroagra: domácí výroba, řemesla… koníčky)

3.část: pro mimopracovní servis lidí (obchody, jídlo, zájezdy, sport, péče o děti a důchodce)

4.část: pro péči o obce, krajinu, úklid veřejných ploch…

 • dnes podniky plní pouze 1.funkci a 2.- 4.funkci plní státní úředníci (bez výrazné motivace)

 • oddělení 1.funkce umožňuje mezinárodním investrorům nestarat se o místní lidi a zisk pro 2.- 4.funkci mizí v zahraničí… zisk vytvořený v ČR musí zůstat v ČR – je-li v ČR 19% daň ze zisku, pak 81% hrubého zisku odchází do zahraničí

 • masivní nasazení robotů odstraní většinu rutinní a namáhavé práce: tzn 1.část firmy: pro tvorbu zisku bude potlačována a do popředí se dostatnou neziskové činnosti ( 2.- 4.funkce)

 • motivační faktory: negativní (existenční, strach) a neutrální (hmotná zainteresovanost) budou potlačeny a dopoředí pozitivní (morální ocenění, seberealizace, radost z práce).

 • v závěru přednášky je uveden graf nárůstu ročních tržeb v JZD Slušovice:

– 1960-1970-1980: prvních 20let: období hledání a zkoušení dílčích organizačních opatření

– 1980-1989: 10 let: plný výkon systému (tržby ze 721 mil.Kč v r.80 na 7028 mil.Kč v r.89)

** těžké časy: cíl: vyvolat revoluci ke změně: 1.hospodářského systému; 2.politického řízení státu

 • revoluce je prostředkem; důležitá je volba po ní: diktát GR nebo LR pro země se stejnou kulturou

 • GR i LR jsou si jako systémy z 90% podobné:

– potřebují radikální společenskou změnu (válka revoluce)

– potlačí funkci peněz, kapitálu a vztah lidí k majetku a zavedou nový hodnotový systém

– zavedou digitální měnu jako nástroj řízení státem a zavedou základní příjem

– zavedou nový systém politického řízení státu

– budou minimalizovat a lokalizovat spotřebu (význam pro zemědělce) a šetřit přírodní suroviny

ale každý systém má jiný cíl a bude jinak postupovat:

 • CÍL GR: nastolení jedné světové vlády a zavedení totální diktatury nad světem + redukce populace o 90% kvůli snížení spotřeby

 • CÍL LR: vytvoření rovnoprávných, spolupracujících regionů, s důrazem na: jedinečnost každého jedince a na vybalancování jeho práv a povinností

 • oba systémy staví na stejných událostech:

 1. konec kapitalismu – odklon od honby za majetkem a ziskem:

– GR: malá skupina bude vlastnit veškerý kapitál a soukromý majetek (ostatní nebudou nic vlastnit)

– LR: strategický kapitál bude státní a bude ponechán soukromý majetek

 1. konec parlamentní demokracie – parlamenty budou zrušeny

– GR: zrušení národních států a nadnárodní celosvětová diktatura

– LR: ponechání národních států, demokracie a vláda odborníků na řízení státu

 1. konec drancování přírody a snížení těžby přírodních suroviny

– GR: zmenšení počtu spotřebitelů a obyvatel planety na 10%

– LR: zvýšit životnost výrobků, recyklovat, neplýtvat

 • očekává se výrazné zdražení potravin (omezení produkce, pokles dovozu, zdražení vstupů…)

 • zemědělství čeká největší revoluce od vynálezu ruchadla (s automatizací a robotizací) – aktivity (i investice) lidí se opět přesunou hlavně do zemědělství: nejprve z existenčních důvodů, pak ze zájmu

** program GR (nový světový řád, inkluzivní kapitalismus) už dlouho řízeně běží:

– od 2004 emisní povolenky (od 2019 green deal a CO2 podvod)

Cíl: udržet kontrolu nad lidem po ztrátě kontroly nad dolarem

– od 2015 uměle vyvolaná uprchlická krize + LGBT, inkluze ve školství

Cíl: vnitřní rozvrat národních států + rozvrat rodiny a vzdělávání

– od 2019 uměle vyvolaný Covid 19 + očkování (biologická zbraň)

Cíl: omezení pohybu, silnější kontrola a snížení počtu obyvatel

– od 2021 uměle vyvolaná energetická krize

Cíl: snížit výkonnost států; důkaz, že si státy neumí sami vládnout…, že jedině nadnárodní

společnosti dokáží řešit nadnárodní problémy

 • v ČR operuje množství ze zahraničí placených tzv neziskovek – vyškolili (Aspen institut aj) politiky, ředitele, redaktory, vedoucí pracovníky… pracující (v politice, ve školství, v bankách, v neziskovkách…) na vnitřním rozvratu státu, rodin, školství… a na likvidaci hospodářství ČR (ČR má nejvyšší ceny energií)…

** základem ústavního přechodu k LR je schválení nové ústavy – zajišťující zejména změny:

– úředníci musí sloužit vlastnímu lidu (zrychlení práce úředníků) + zjednodušení soustavy zákonů

– zákaz cizího vměšování do záležitostí státu a zákaz vývozu zisku do zahraničí

– vrátit zdravý rozum do školství, zdravotnictví, obrany, hospodářství…

** nová ústava musí zajistit:

– pravidelné veřejné hodnocení práce každého státního úředníka + jejich osobní odpovědnost +

jejich odvolatelnost (zejména členů státní rady a vlády)

** finanční systém musí pracovat pro občany státu a musí být podřízen státu – a to jak ten s přímým vlivem na občany a firmy (tj přes banky), tak s nepřímým vlivem (tj přes zákony, daně)

– v rámci LR je nutné získat na celém území zpět vliv státu na banky (nyní ovládané ze zahraničí)

Příčinou krize je mravní bída a hospodářský úpadek je následek, nelze ho sanovat penězi.“ (T.Baťa)

 • mravně se chová ten, kdo dodržuje základní zákony správného mezilidského chování – základem mravnosti je DESATERO, upraveno v Bibli, v Novém zákoně:
 1. Miluj Pána Boha svého (zahrnuje první tři body původního desatera)

 2. Miluj svého bližního jako sebe sama (zahrnuje zbývajících sedm bodů původního desatera).

 • mravní bída naší společnosti spočívá v opuštění těchto dvou zákonů: stali jsme se ateisty a sobci; naším bohem jsou peníze

 • hlavní příčinou problémů globálního kapitalismu (a parlamentní demokracie) je izolování jednotlivce a maximální míra sobectví: „já, jenom já + m n ě všechno jen m n ě“ - to je program GR

 • základní princip LR je uvedené otočit: poskytnou t svůj talent společnosti

 • musíme do společnosti vrátit mravnost – tj nová společnost musí vycházet z Božích zákonů – historie posledních staletí nás naučila, že sobectví a neúcta k „vyšší“ moci nevede k dobrému.

** v přednášce č.2 byly uvedeny základní kroky ke konkrétní realizaci LR v ČR (viz Státní rada aj)

a v přednášce č.3 bylo doplněno, upřesněno:

 • být členem Státní rady (SR) je především čestná funkce a je nejvyšší možnou službou společnosti

 • kterýkoli člen SR je odvolatelný referendem (vyvolat referendum může 2/3 většina členů SR nebo vlády či peticí od min 10tis.občanů) a referenda se může účastnit občan ČR s volebním právem

 • dnes je nutná změna celé řídící struktury (nestačí změna ministra), je třeba vystřídat všechny úředníky: 15-17 ministerstev kompletně zrušit a jmenovat 7-9 nových ministerstev s novými cíli, s novými úkoly, s novými postupy práce a s novým přístupem k úkolům – pak teprve nastane změna

 • řízení státu (SR, vláda, úředníci) musí mít jasně definovaný cíl: sloužit našemu lidu ku prospěchu

** máme jasný cíl: chceme změnu systému: LR – k tomu je potřeba schválit novou ústavu

 • schválení provede stávající parlament (není záruka že budoucí bude lepší než dnešní)

 • je třeba je přesvědčit – obdobně jako v r 1989 komunistický parlament zvolil V.Havla

 • dnes (stejně jako tehdy komunismus) je globální kapitalismus ve slepé uličce – před námi je konce posledního impéria USA, evidentně se nepodaří jejich pokus o celosvětovou diktaturu… - další impérium nebude (ani Čína ani Rusko) – začne rozvoj suverénních států na principu rovnosti

 • do je první získá řadu výhod – zkusme být jako ČR jednou první

 • následoval vtip o 2+2=5: protože byznys je byznys… končí hra na byznys ve státních funkcích (byly překročeny hranice sabotáže a velezrady… a možná ti chytřejší z nich dostanou strach… a najdou v sobě motivaci pro schválení ústavy – Kdo vládne dnes? a Kdo povládne zítra? USA a EU už to nebudou)

*********************** pro případnou diskusi **************************************

 • Písemný záznam toho zásadního z přednášek 1-3 Změna systému umožňuje lépe si promyslet konkrétníc návrhy pana Blahynky pro realizaci Lokálního resetu v ČR.

Osobně oceňuji srovnání historie, procesů, cílů… GR a LR.

 • Uvedu následně ještě obdobný písemný záznam z přednášky 6.4.2024 v Kroměříži.

 • U přednášky č.2 jsem napsal: Hodnocení druhých je mocná zbraň a velká morální odpovědnost.

 • Neumím představit, jak v JZD řešili (pokud se s tím setkali) typy lidí „s pomalejším rozjezdem“ - např. kterým třeba pro určitý typ práce déle trvá, než získají manuální zručnost, ale kterou potřebují k jejímu osvojení, aby následně mohli přispět navazujícími myšlenkovými inovacemi k ulehčení manuální činnosti u této práce… - jsou-li pod tlakem 3měsíčního hodnocení v té první fázi manuálního osvojování.

 • Hodnocení (tj. kontrolu) bude podle mne nutné provázat na (minimálně morální) oceňování těch, kteří svůj talent rozvinou ve prospěch společnosti (pozitivní motivace k následování).

 • V přednáškách se mluví o vlivu automatizace a robotizace k ulehčení rutinní a namáhavé práce - ale jejich nakoupení/výroba i provoz jsou velmi nákladné – a již teď je ČR v obrovských dluzích. I v případě, že banky převezme stát dle vzoru Islandu půjde o obrovské finanční částky…

 • Pokud dojde k rozsáhlé přírodní katastrofě (černá labuť) společnost „jdoucí“ v GR tuto skutečnost „odepíše“ (je to v souladu s cíli GR třeba na snížení populace). Mnohem větší dopady taková událost bude mít pro společnost „jdoucí“ v rámci LR. (Nehledě na vojenskou možnost přírodní katastrofu uměle vyvolat: proti těm, kteří půjdou formou LR.)

 • Schválení nové ústavy vidí pan Blahynka v rámci stávajícího obsazení parlamentu, přirovnává ji v přednášce k obdobné situaci v r.1989 – ale v té době šlo podle mne o řízený soulad procesů a podmínek (média) ze zahraničí k předání staré a nové moci. V této chvíli obdobný soulad nevidím.

 • Určitě bude snazší přistoupit k realizaci LR v rámci souběhu více států ve středounijním prostoru.

Pěkně z přednášky vytažené a strukturované to nejdůležitější.