Změna systému 2

ZMĚNA SYSTÉMU 2 – pokračování: Výzva k akci - přednáška Ing. Petra Blahynky – **11.**2023

(stručný zjednodušující obsah jako základ případné diskusev případě odlišných názorů si prosím před svou diskusí poslechněte celou úplnou verzi přednášky pro minimalizaci zkreslení… )

** Z minulé přednášky, z analýzy: konec staré epochy: člověk není hlavní pracovní silou; budou zrušeny peníze a řídící struktury… k prohloubení informací ve vazbě na rozpad nadnárodní moci:

1) PÁD DOLARU – vyvolání krize - s řešením great resetu?

 • svět je propojen a vzájemně se ovlivňuje: silnější vydírá slabšího - místo spolupráce; diktatura peněz nahradila demokracii * dnešní svět je nadvládou peněz tj. o nadvládě bankéřů – používají k tomu dolar tj. dolar a USA doposud vládnou světu (cokoliv se v USA „zvrtne“ má vliv na celý svět)

 • pád dolaru bude proces – začne v USA: hodnotu ztratí jak státní dluhopisy (stát si už „nepůjčí“ - dluh státu je ve výši 683 % ročního příjmu státního rozpočtu); tak akcie podniků (jsou nadhodnocené) = dolar spadne a tím i příjem ¾ Američanů: s pádem dolaru již USA své natištěné (bezcenné) peníze nebudou moc poslat do světa k výměně (k nákupu) za zboží, služby:

z údajů v 06.2023: z 336 mil. obyvatel: pracuje jen 34 mil. obyvatel; ostatní živoří nebo žijí z

renty (od zbytku světa) – nutnou práci přeberou roboti: recept pro nadbytečné lidi?: great reset;

 • u nás je dluh státu 160 % ročního příjmu státního rozpočtu – a dle Klause Schwaba z 09.2023: národní vlády předají svou moc bankám a nadnárodním korporacím (great reset); s pádem dolaru padne i euro (dojde k zavření bank, bankomatů, zrušení digitálních platebních operací) a co udělá EU? – jiné řešení: lokální reset (recept z Islandu): stát převezme banky a zruší státní dluhy; a 2):

2) ZRUŠENÍ 5ti KATEGORIÍ STÁTU = rozpad řídící moci (podrobněji s grafy v 1.přednášce)

 • po pádu dolaru zisky států 1. až 3. kategorie zůstanou doma, nedorazí do zemí 4té kategorie (tam pokles životní úrovně, odliv obyvatel - obdobně jako u států 5.kategorie) – u nás: zůstane cca 1200 mld. Kč/r jako vyšší příjem státního rozpočtu (možný zdroj financování nepodmíněného příjmu)

3) ZÁKLADNÍ NEPODMÍNĚNÝ PŘÍJEM (v rámci lokálního resetu)

 • u nás: nové technologie, roboti a UI převezmou nejen nutnou práci: v přechodném období pro tyto pracující (42 % obyvatel) stát zajistí pro základní přežití, ne pro komfort, 50 % jejich průměrného platu, tj. ročně 400mld.Kč – ostatní již nyní platí stát (státní zaměstnanci, důchodci… 58 % obyvatel)

4) ZVÝŠOVÁNÍ SOBĚSTAČNOSTI (v rámci lokálního resetu)

 • po pádu dolaru bude nutné vystačit s tím, co je doma – tj. nutno zajistit soběstačnost:
 1. v základních potravinách (ne nadstandart) – mít je a zajistit jejich dostupnost pro všechny

 2. v energiích a vodě – elektřiny máme 110 %; ložiska pro plyn jsou na Moravě v hloubce 10km a máme plynovod; i pro soběstačnost s vodními zdroji bylo navrženo propojení Dunaje, Odry, Labe

 3. ozbrojených sil k obraně hranic a před ozbrojenými rabujícími bandami

 • soběstačnost řešit ve spolupráci s okolními státy na principu rovnosti

5) DALŠÍ KROKY závisí na lidu této země (v rámci lokálního resetu; reset = změna systému*)*

 • globální kapitalismus se vyčerpal, přijde nový systém a je třeba se připravit předem – stávající stát opustil půdu práva (důvod k občanské neposlušnosti) – radikalizaci nastartuje až 40 % obyvatel změní rozdělení příjmů a dá 100 % z příjmu na nezbytné trvalé platby (v 10. 2023 u 22 % obyvatel)

 • cílem je nedopustit (revoluční) chaos, ale zajistit klidný a rychlý přechod na lokální reset

****** LOKÁLNÍ RESET = změna systému pro ČR **********************************

 • vymyslet a připravit nový systém – zahájit diskusi – každá země bude mít svoji podobu změny

Příčinou krize je mravní bída a hospodářský úpadek je následek, nelze ho sanovat penězi.“ (T.Baťa)

 • hlavní příčinou problémů globálního kapitalismu (a parlamentní demokracie) je izolování jednotlivce a maximální míra sobectví: „já, jenom já, mě všechno jen mě

 • základní princip nového společenského sytému je: poskytnou t svůj talent společnosti

(postavit se na vlastní nohy, rozvinout vlastní osobnost a uplatnit svůj jedinečný talent)

 • vytvoření nové ústavy

a) první verze nového systému: VLÁDA z ODBORNÍKU na řízení státu

 • starý systém se zhroutí: je třeba mít alternativu k dnešní zastupitelské demokracii kapit.systému

 • dobrým základem nového řízení státu je systém orientovaný na jednotlivce (ani socialismus ani kapitalismus – ověřeno v JZD Slušovice) – řízení státu je nejsložitější a nejnáročnější práce, ale stát dnes řídí amatéři pracující pro USA – stát musí řídit odborníci na řízení státu vyškolení v ČR a pracující pro ČR – je nutná změna státní správy (bude stačit jen 10 % dnešních úředníků): dát pravomoc obcím + co přesahuje dát do pravomoci okresům + co je přesahuje do pravomoci státu

 • vláda bude kontrolovaná, hodnocená a odvolatelná státní radou volenou občany

 • celý státní aparát bude každé tři měsíce hodnocen – hodnotící zprávy budou veřejné

 • bude vytvořena škola pro úředníky státní správy – místo dnešních 17ti ministerstev jich bude 7

b) návrh státní správy základem obce a pak okresy – bez stávajících krajů

1. STÁTNÍ RADA (SR) kontrolní orgán místo sněmovny, senátu a ústavního soudu

 • je volena občany (kandidátů je víc jak křesel; každý občan může dát návrh na kandidáta pro příslušný obor: 7sekcí dle počtu ministerstev; včele sekce gestor a 5 odborníků)

 • SR má (po obcích) nejvíce pravomocí (včele je předseda, místopředseda) – má celkem 51 členů

(zvoleni na 6let – každé dva roky se vymění 17 členů)

 • ze státní rady na dva roky volen president (pro reprezentaci státu)

 • vytváří jednoduché a srozumitelné zákony; zajistí jejich výklad

 • stanovuje koncepci rozvoje státu na 20let dopředu a orientační výhled na 30-50let dopředu

 • jmenuje a kontroluje vládu – SR schvaluje vládě její 5ti letý plán rozvoje státu

 • dohlíží na chod státu, aby sloužil lidu v jeho prospěch (škola pro úředníky státu)

2. VLÁDA – včele je předseda s osobní odpovědností k SR (ta jej veřejně hodnotí každé 3 měsíce)

 • předseda (PŘ) rozhoduje za vládu – členové vlády jsou jeho poradními hlasy

 • PŘ každé 3 měsíce hodnotí ministry (hodnocení je po projednání s gestorem ze SR veřejné)

 • PŘ stanovuje cíle pro stát (na 5ti let) a schvaluje cíle ministrů (na 5let, s ročním hodnocením)

 • PŘ navrhuje SR odvolání či jmenování ministra

 • vláda v souladu se zákony řídí stát vládními nařízeními a ministerskými vyhláškami

 • zásada: místo kolektivní (ne)odpovědnosti: osobní odpovědnost daná na tři měsíce

c ) principy hospodaření – k vytoření 20ti letého plánu

 1. hledání talentu v každém člověku + využití ve prospěch celé společnosti – nové užitečné práce

 2. nosné: automatizace namáhavé a rutinní práce + podpora tvůrčí rukodělní práce (není třeba zisk)

 • vznik automatizovaných výrobních podniků na výrobu robotů všeho druhu (a na cokoli) – zajištění energie pro roboty (elektrárny), tvorba programů (vývozní artikl) + automatizace dopravy
 1. uvolnění lidí pro seberozvoj – důraz na osobní kontakty; pokles důležitosti vlastnictví

d) pět kroků k novému systému

 1. vybrat, připravit a jmenovat min 17 členů budoucí státní rady dle nové ústavy

 2. vybrat tři kandidáty na předsedu vlády: každý zpracuje 5tiletý plán a navrhne 7ministrů…

 3. jmenovat předsedu vlády, kterému SR (po koordinaci s gestory) schválí 5ti letý plán

po té SR jmenuje místopředsedu vlády a ministry

 1. vytvořit novou ústavu (úkolem občanů bude, aby ji stávající parlament schválil)

 2. novou ústavou změnit státní pořádek: ústavně odvolat stávající vládu a rozpustit parlament

Závěr přednášky: uvedené body (náměty) jsou podkladem k diskusi

 • hledat nové lidi (bez politik) pro nový systém: stanovený na vědeckém základě (Národní institut)

 • pan Blahynka vyzval k zapojení a stanovil pro přítomné dva úkoly (do 30dnů, 1-5 str A4)


*********************** pro případnou diskusi **************************************

 • Mně druhá přednáška přinesla podrobnější zdůvodnění rozsahu nepodmíněného příjmu (do 50ti % průměrného platu, pro osoby vytlačené roboty a UI ze stávající práce, pro zajištění základního přežití, ne komfortu… - aby se předešlo rozbíjení strojů jako na počátku průmyslové revoluce…).

Kdo bude chtít komfort musí pracovat. Nepodmíněný základní příjem i pro stávající úředníky povede ke snížení jejich počtu… V přednášce 2 ale nebylo rozvedeno jak jinak motivovat lidi (pro nový systém a v novém systému) v rámci rozvoje a uplatnění jedinečného talentu…

 • Souzním s principem osobní odpovědnosti a odvolatelnosti pro státní úředníky na základě zveřejněného hodnocení; a tím zamezit vzniku nové úřednické kasty (a korupce) – ale jsem pamětníkem doby, kdy se „hodnotilo“ (formálně či s cílem ublížit, ze závisti aj) a moji rodiče pamatují „povinnou sebekritiku“ v 50.letech – zvířátka v nás nebudou ochočená je proto, že budou v novém systému. Hodnocení druhých je mocná zbraň a velká morální odpovědnost.

 • V přednášce 2 bylo uvedeno, že státní rada nahradí ústavní soud – ale co ostatní soudy, věznice…?

Myslím si, že je naivní spoléhat se jen na „morální kvality nového člověka“ (není v nás jen dobro).

 • Nebyly uvedeny podrobnější body, zásady… podle mne klíčové nové ústavy…, ale chápu, že není rozumné v této době vše zveřejňovat (čerti nespí)