Změna systému - úvod

Několik slov na úvod:

Doporučuji věnovat pozornost obsahům a závěrům přednášek Ing.Petra Blahynky.

Jsou logicky zpracované, provázané a velmi názorně, srozumitelně prezentované.

Dle mého pohledu nadčasové a jsou tedy vizí, včetně nastínění konkrétních kroků pro realizaci.

Pan Blahynka v mnohém čerpá z úspěšné vlastní praxe v bývalém JZD Slušovice (které muselo být po r.1989 z iniciativy USA zlikvidováno) a je třeba si to, co se osvědčilo připomenout, obnovit…

Pro další práci na KVALITNÍ vizi (kterou zpracovává tento tým pěstitelů) je podle mého názoru důležité i z těchto přednášek „vytáhnout“ body, kde pěstitelé vize mohou mít odlišný názor (pohled) a tuto odlišnost zde podrobit diskusi.

Navíc: není třeba objevovat „objevené“ tam, kde je možné se inspirovat a diskuse může pomoci oběma stranám (máme společný cíl a „víc hlav víc ví“).

Pokusím se sem (ze svého subjektivního pohledu) postupně vložit stručné obsahy jednotlivých přednášek v samostatných větvích (tématech) jako základ (k připomenutí obsahu).

Z tohoto základu pak mohou navázat u „odlišností pohledů“ konkrétní diskuse (otázky či připomínky).

Myslím si, že uvedený postup (i bez případné diskuse) může mít svoji hodnotu jako jeden z pramenů k upřesnění či rozšíření vize a pro snazší vyhledání konkrétní přednášky pana Blahynky (nalezení detailu, grafu, údajů aj).

Jsem si vědom i toho, že přednášky byly poskytnuty v určitém čase (ten zde uvedu u každého stručného obsahu přednášky) a některé údaje mohou být od té doby zpřesněné (trendy zůstávají).

Následuje samostatně Změna systému 1